UCHWAŁA NR IX/50/2015

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z   DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU

 

 

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego   w Sochaczewie

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r, poz. 595 z poźn. zm.),   art. 48   ust. 5 i ust. 6 pkt 2   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz §13 ust. 1 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, stanowiącego załącznik do uchwały XVI/86/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4955)   Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,   co następuje:

 

§ 1

 

 

Powołuje się Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Sochaczewie,   zwaną dalej „Radą Społeczną”, w składzie:


1)   Przewodniczący - Jolanta Gonta - Starosta Sochaczewski


2) Członkowie:

 

a)       Andrzej Kierzkowski             - Przedstawiciel   Rady Powiatu Sochaczewskiego,     

b)       Jerzy Żelichowski                  - Przedstawiciel   Wojewody Mazowieckiego,       

c)       Sylwester Kaczmarek            - Przedstawiciel   Miasta Sochaczew,

d)      Czesław Ćwikliński                - Przedstawiciel   Rady   Gminy   Sochaczew,       

e)       Monika Wideńska                 - Przedstawiciel   Rady   Gminy   Brochów,

f)        Roman Kujawa                     - Przedstawiciel   Rady   Gminy   Iłów,

g)       Dariusz Sączewa                   - Przedstawiciel   Rady   Gminy   Młodzieszyn,

h)       Czesław Podrażka                -  Przedstawiciel   Rady   Gminy   Nowa Sucha,

i)         Grzegorz Kropiak                 -  Przedstawiciel   Rady   Gminy   Rybno,

j)         Antonina Gigier                     -  Przedstawiciel   Rady   Gminy   Teresin.


§ 2

 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje się na dzień 15   września   2015   roku.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr VI/29/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego   w Sochaczewie.

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa „Rada Społeczna” , która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Radę społeczną przy ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie powołuje organ założycielski szpitala tj. Rada Powiatu w Sochaczewie. Ustawa określa także skład Rady Społecznej, tj. przewodniczącego – starostę lub osobę przez niego wyznaczoną i członków rady: przedstawiciela wojewody oraz przedstawicieli samorządów wybranych poprzez podjęcie uchwał przez rady gmin z terenu powiatu sochaczewskiego. W związku z upływem, określonej statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie czteroletniej kadencji wystąpiła potrzeba powołania nowego składu Rady Społecznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 11:30:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 14:01:54
  • Liczba odsłon: 538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350131]

przewiń do góry