UCHWAŁA  NR IX/49/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU

 

 

 

w  sprawie  rozpatrzenia skargi  na  działalność

Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art. 12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z  2013 roku  poz.  595 z  późn. zm.)  w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.   z  2013 r.  poz. 267  z  późń.  zm.),  Rada Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala, 
co  następuje:

 

§  1

 

 

Po  rozpatrzeniu  skargi Pani   J.  K. – S.   z  dnia  13  kwietnia  2015  roku na  działalność   Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie  polegającą na  niezamieszczeniu w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie  niektórych elementów ogłoszenia na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze,  enumeratywnie określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych – uznaje się tę skargę za bezzasadną.

 

§  2

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  do  poinformowania    skarżącej  o  sposobie  załatwienia  skargi, o której mowa w §1.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


UZASADNIENIE

 

W dniu 14 kwietnia  2015  roku wpłynęła do Rady Powiatu w Sochaczewie skarga  Pani J. K. – S. (sygnowana datą 13 kwietnia 2015r)  na działalność Zarządu Powiatu w Sochaczewie związaną z  ogłoszonym przez ten organ wykonawczy powiatu naborem na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. W skardze tej skarżąca zarzuciła to, iż ogłoszenie o tym naborze nie zawierało w swojej treści wszystkich wymaganych składników takiego ogłoszenia, określonych przepisami prawa. Bowiem w jego treści pominięto: adres jednostki, zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem,  informację  o warunkach pracy na tym stanowisku, informację -  czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) wynosił co najmniej 6 %. Dodatkowo skarżąca podniosła, iż określony w ogłoszeniu o naborze termin składania dokumentów aplikacyjnych był krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej, a Zarząd Powiatu w Sochaczewie zawarł w ogłoszeniu wyższe wymagania kwalifikacyjne w zakresie stażu pracy niż wymagania ustawowe (wymagano stażu pracy  dłuższego niż 3 lata). Zdaniem skarżącej przytoczone wyżej uchybienia winny skutkować unieważnieniem postępowania w sprawie naboru na to wolne urzędnicze stanowisko kierownicze.

 

            Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) – jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu - jest rada powiatu.

 

             Rada Powiatu w Sochaczewie po zapoznaniu się z dokumentami sprawy ustaliła, co następuje:

- zasady przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202). Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 2 tej ustawy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  powinno zawierać: adres jednostki, określenie stanowiska, określenie wymagań, związanych ze stanowiskiem (zgodnie z opisem danego stanowiska i wskazaniem, które z nich są niezbędne a które dodatkowe), wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, informację o warunkach pracy na danym stanowisku, informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia, ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce (w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wynosił co najmniej 6 %, wskazanie wymaganych dokumentów oraz określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Analiza treści ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie wskazuje, iż w ogłoszeniu tym zostały pominięte niektóre elementy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym urzędnicze stanowiska kierownicze) określone normą art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w postaci: adresu jednostki, informacji o warunkach pracy na tym stanowisku, wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku jw., informacji - czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia, ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce (w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wynosił co najmniej 6 %.

           W tym stanie rzeczy zarzuty skargi Pani J. K. – S. co do nie zamieszczenia w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie  niektórych składników takiego ogłoszenia, wymaganych przepisami prawa -  znajdują potwierdzenie w treści tego ogłoszenia o naborze.

            Nie znajduje natomiast potwierdzenia zarzut skarżącej zawarty w skardze dotyczący naruszenia w tym ogłoszeniu ustalonego  ustawą terminu dla składania przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko. Z tego ogłoszenia wynika, iż termin na składanie tych dokumentów określono do dnia 3 kwietnia 2015 r. a samo ogłoszenie o naborze zostało umieszczone w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w dniu 24 marca 2015 r. Z zestawienia tych dat wynika bezspornie, iż ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie zostało ogłoszone przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut skarżącej dotyczący zaostrzenia przez organ wykonawczy Powiatu  Sochaczewskiego wymagań odnośnie posiadanego przez kandydata na to stanowisko stażu pracy. Bowiem przepisy wydanego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1786) określają dla dyrektorów (kierowników) samorządowych  jednostek organizacyjnych minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie stażu pracy (w latach) w wymiarze 5 lat.

            Zdaniem Rady Powiatu w Sochaczewie zaistniałe w  sprawie (a przywołane przez skarżącą w skardze) uchybienia formalne ogłoszenia o naborze nie miały istotnego wpływu dla kwestii rozstrzygnięcia konkursu  na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, zwłaszcza mając na względzie fakt, iż do tego naboru przystąpiło dwóch kandydatów (w tym sama skarżąca). Tym samym uchybienia te nie przeszkodziły Pani J. K. – S. (pracownikowi Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie) do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze  (na to stanowisko)  terminie i wzięcia udziału w tym postępowaniu.

            Podkreślenia w sprawie wymaga również fakt, iż przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w odróżnieniu od innych przepisów np. przepisów oświatowych (vide: § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – Dz. U z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) nie przewidują kompetencji dla jakiegokolwiek organu powiatu do unieważnienia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne urzędnicze stanowisko kierownicze.

            W tym stanie formalno-prawnym sprawy skargę  Pani J. K. – S. w zakresie niezamieszczenia przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko  dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie niektórych elementów takiego ogłoszenia, określonych przepisem art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – należy uznać za bezzasadną.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 11:25:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 11:25:53
  • Liczba odsłon: 526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340670]

przewiń do góry