UCHWAŁA  NR IX/48/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU

 

 

 

w  sprawie  likwidacji  powiatowej  jednostki  organizacyjnej

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 8  lit. i  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.)  oraz  art.  12  ust.  1  pkt.  2  i  ust.  3    ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  885  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

1.      Z  dniem  30  września  2015  roku  likwiduje  się  powiatową  jednostkę  organizacyjną  -  Powiatowy  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w  Sochaczewie.

2.      Mienie  Powiatowego  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Sochaczewie  przejmie  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sochaczewie.

 

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.UZASADNIENIE

 

 

Powiatowy  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w  Sochaczewie  utworzony  został  na  mocy  uchwały  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  XI/49/2007  z  dnia  31   maja  2007  roku 
i  jest  zaliczany  do  kategorii  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej.  Mając  na  względzie  optymalne  i  oszczędne  gospodarowanie  środkami  publicznymi  Zarząd  Powiatu  zamierza  realizować  przypisane  powiatowi  zadania  interwencji  kryzysowej  powierzając  je  w  drodze  konkursu  organizacji  pozarządowej  lub  w  drodze  porozumienia  gminnej  jednostce  samorządu  terytorialnego.  Jeżeli  w/w  działania  nie  pozwolą  na  zlecenie    podmiotowi  zewnętrznemu  zadań  interwencji  kryzysowej,  Zarząd  Powiatu  dokona    reorganizacji  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  umożliwiającej  ich  realizację  przez    powiatową  jednostkę  organizacyjną.  Na  podstawie  rozeznania  Zarządu  Powiatu  wśród  jednostek  samorządu  terytorialnego,  które  już  wprowadziły  taka  formę  realizacji  wyżej  wymienionego  zadania,  proponowane  Radzie  Powiatu  rozwiązanie  umożliwi  wygeneruje  oszczędności  środków  publicznych  nawet  do  50%  dotychczasowych  kosztów  funkcjonowania  Powiatowego  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej.

Projekt  niniejszej  uchwały  podlegał  zaopiniowaniu  zgodnie  z  art.  19  ust.  1  ustawy 
z  dnia  23  maja  1991  roku  o  związkach  zawodowych  (Dz.U.  z  2014 r.  poz.  167).

Zgodnie  z  ustawą  o  finansach publicznych  organem  właściwym  do  tworzenia,  przekształcania  i  likwidacji  jednostki  budżetowej  jest  organ  stanowiący  tj.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 11:14:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 11:14:57
  • Liczba odsłon: 536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350752]

przewiń do góry