Uchwała Nr VII/39/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.602.827 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.209.263 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.827 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.374.402 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.560.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.834.861 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

  2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.173.602 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu             o łączną kwotę 365.275 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.861.254 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 408.102 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 365.275 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 64.265.250 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.765.500 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 16.596.004 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 651.991 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 391.131 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 260.860 zł.

 

2) Przychody w wysokości 2.801.991 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2015 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”.

 

 

 

§ 3

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

 

 

§ 4

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku”.

 

 

§9 oraz załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”.

 

 

2 . Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik   Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 5

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Załączniki:

uzasadnienie_vii_39_2015.docx

zalacznik_nr_1_dochody_vii_39_2015.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_vii_39_2015.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_vii_39_2015.xlsx

zalacznik_nr_4_administracja_rzadowa_vii_39_2015.xls

zalacznik_nr_5_rachunki_wydzielone_vii_39_2015.xlsx

zalacznik_nr_6_inwestycyjny_vii_39_2015.xls

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-18 11:24:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-18 11:31:04
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350072]

przewiń do góry