UCHWAŁA  NR VII/37/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

 

w sprawie zmiany  nazwy  powiatowej  jednostki  organizacyjnej

i  nadania  jej  statutu

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 595  z  późn. zm.) oraz art. 11  ust. 2 i art.  12  ust.  2 ustawy z dnia 27  sierpnia  2009  roku  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 885
z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się nazwę  powiatowej jednostki budżetowej Powiatowy Zespół Edukacji 
w  Sochaczewie  na  Powiatowy  Zespół  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  Sochaczewie.

 

§ 2

 

Powiatowemu  Zespołowi  Edukacji,  Kultury i Sportu w Sochaczewie nadaje się statut
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§ 4

 

Traci  moc   statut  Powiatowego  Zespołu  Edukacji w  Sochaczewie,  stanowiący  załącznik  do  uchwały  Rady    Powiatu w  Sochaczewie  Nr  IX/36/2007  z  dnia  29  marca  2007  roku  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zespołu  Edukacji  w  Sochaczewie.

 

§  5

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  maja  2015  roku.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W  dniu  30  marca  2015  roku  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwaliła  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

W  nowej  strukturze  urzędu  nie  ma  obecnie  Wydziału  Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  a  zadania  powiatu  w  zakresie   kultury  i  sportu  mały być przekazane  do  innych  jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Zgodnie  z  propozycją  Zarządu  Powiatu  w/w  zadania  będą  realizowane  w  Powiatowym  Zespole  Edukacji,  który  po  zmianie  będzie  nazywał  się  Powiatowy  Zespół  Edukacji,  Kultury i Sportu.  Przeniesienie  zadań,  zwłaszcza  sportu,  do  tej  powiatowej  jednostki  organizacyjnej  jest  uzasadnione  faktem,    w  organizowanych  imprezach  sportowych  uczestniczy  głównie  młodzież  szkolna.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  powiatowej  jednostki  organizacyjnej  i  nadania  jej  statutu  należy  do  kompetencji  Rady  Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr VII/37/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 kwietnia 2015 roku sprawie zmiany  nazwy powiatowej  jednostki  organizacyjnej i  nadania  jej  statutu

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

POWIATOWEGO   ZESPOŁU   EDUKACJI,

KULTURY  I  SPORTU  W   SOCHACZEWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 1

 

Powiatowy Zespół Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w Sochaczewie, zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych  oraz  prowadzenia  spraw  z  zakresu  kultury  i  sportu,  należących  do  właściwości  Powiatu  Sochaczewskiego.

 

§ 2

 

Zespół działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

1)        ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595
z późn. zm.);

2)        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3)        ustawy z dnia 27  sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z  2013  r., poz. 885  z późn. zm.);

4)        niniejszego Statutu.

§ 3

 

Siedziba Zespołu mieści się w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 65.

 

§ 4

 

Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem:

„Powiatowy Zespół Edukacji, 

Kultury i  Sportu  w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew”

 

§ 5

 

Celem działalności zespołu jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski  oraz  zapewnienie  właściwej  realizacji  zadań  Powiatu  Sochaczewskiego  z  zakresu  kultury  i  sportu.

 

§ 6

 

Do zadań  Zespołu, w szczególności należy:

1)         uzgadnianie, opiniowanie jednostkowych planów budżetowych,

2)         prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)         nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych, nadzór nad prawidłowością gospodarowania majątkiem,

4)         przygotowanie i organizacja wypłaty wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji          w tym zakresie,

5)         nadzór nad zgodnością realizowanych wydatków z funduszu płac i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z jednostkowymi planami finansowymi oraz jednostkowymi arkuszami organizacji placówek,

6)         wyliczanie i przekazywanie dotacji do niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

7)         obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

8)         opracowywanie materiałów statystycznych i sprawozdawczości,

9)         prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół                  i placówek oświatowych,

10)     prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowisko dyrektora szkoły, powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, powoływaniem komisji konkursowej, przedłużaniem powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływaniem dyrektora ze stanowiska kierowniczego,

11)     przygotowywanie treści porozumień w sprawie utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy,

12)     dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

13)     zapewnianie szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

14)     kontrola przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach
i placówkach oświatowych,

15)     sprawdzanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, przed ich zatwierdzeniem  przez  Starostę,

16)     uzgadnianie z dyrektorem szkoły lub placówki profili kształcenia i zawodów oraz programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

17)     prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowywanie projektu decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu na stopień nauczyciela mianowanego,

18)     przygotowywanie projektów regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

19)     prowadzenie spraw związanych z obsługą programów stypendialnych współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa,

20)     prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem stypendium w ramach powiatowych programów wspierania młodzieży z powiatu sochaczewskiego,

21)     prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

22)            prowadzenie  spraw  związanych  z:

a)              współdziałaniem z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami  prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie imprez artystycznych;

b)             ochroną i kultywowaniem  dziedzictwa kulturowego;

c)              wspieraniem instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową 
w zakresie kultury w środowisku lokalnym i w regionie;

d)     koordynacją  działań programowych w zakresie edukacji kulturalnej;

e)              inicjowaniem i ożywianiem społecznej aktywności kulturalnej poprzez: udzielanie  pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom kultury w  powiecie, organizowaniem  szkoleń i konferencji z zakresu polityki kulturalnej;

f)               promocją społecznej aktywności kulturalnej na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym poprzez prezentację osiągnięć i promocję dorobku kulturalnego w  środkach masowego przekazu oraz wymianę dorobku kulturalnego młodzieży;

g)             wspomaganiem twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki;

h)      doskonaleniem współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia możliwości dla realizacji merytorycznych i finansowych zadań kultury;

i)                 wykorzystaniem  kreatywnej funkcji kultury oraz instytucjonalnych   możliwości placówek kultury i organizacji pozarządowych do budowy nowoczesnych form sponsoringu, organizacją obchodów świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych;

j)                 realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury;

k)             wykonywaniem zadań określonych w ustawie o bibliotekach;

l)                 działaniami zapewniającymi rozwój twórczości artystycznej, otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

ł) działalnością  w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzeniem odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

-         popularyzacją walorów rekreacji ruchowej,

-         organizowaniem  zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

-                  szkoleniem kadry instruktorów i kierowaniem ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

-         organizowaniem i prowadzeniem zawodów o zasięgu powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych.

 

 

 

§ 7

 

1.      Zespół jest powiatową jednostką budżetową pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio              z budżetu powiatu i odprowadzającą pobrane dochody do tego budżetu.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego plan dochodów i wydatków uchwalony przez radę powiatu.

3.      Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 8

 

1.      Całokształtem pracy Zespołu kieruje dyrektor, który jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników Zespołu.

2.      Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje zarząd powiatu.

 

§ 9

 

Organizację i zasady  funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd powiatu.

 

§ 10

 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-15 14:54:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-15 14:54:39
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345566]

przewiń do góry