Uchwała Nr VI/32/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 marca 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 47.705 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 78.606.436 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.705 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.331.575 zł,

2) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 12.274.861 zł zgodnie z załącznikiem    Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.078.863 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu           o łączną kwotę 1.031.158 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.052.927 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.078.863 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.031.158 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 64.222.423 zł,

2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 14.830.504 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

 

§ 2

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

 

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku”.

 

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_vi_32_2015.docx
zalacznik_nr_1_dochody_vi_32_2015.xls
zalacznik_nr_2_wydatki_vi_32_2015.xls
zalacznik_nr_3_administracja_rzadowa_vi_32_2015.xls
zalacznik_nr_4_dotacje_podmiotowe_vi_32_2015.xlsx
zalacznik_nr_5_rachunki_wydzielone_vi_32_2015.xlsx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-03 11:16:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 11:16:38
  • Liczba odsłon: 513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350255]

przewiń do góry