UCHWAŁA  NR  VI/35/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA 30 MARCA 2015 ROKU

 


 

w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego

Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie

 

 

 

Na  podstawie  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (DZ.U.  z  2013 r.,  poz.  595  z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

 

§  1

 

 

Uchwala  się  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie 
w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Traci  moc  uchwała  Nr  XIX/104/2012  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
28  listopada  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

 

§  4

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie  z  dyspozycją  przepisu  art.  35  ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym  organizację  i  zasady  funkcjonowania  starostwa  powiatowego  określa  regulamin  organizacyjny  uchwalony  przez  radę  powiatu, 
na  wniosek  zarządu  powiatu.

Dotychczasową  organizację  i  zasady  funkcjonowania  Starostwa  Powiatowego 
w  Sochaczewie  określał  jego  regulamin  organizacyjny  nadany  tej powiatowej  jednostce  organizacyjnej  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwałą  Nr XIX/104/2012
z  dnia  28 listopada  2012  roku.  Regulamin  ten  stracił  aktualność  i  wymagał  wprowadzenia  do  niego  licznych  zmian polegających  między innymi  na aktualizacji struktury mającej na celu zgrupowanie zadań wymagających podobnego zakresu wiedzy
i kompetencji; likwidacji wydziałów i samodzielnych stanowisk generujących znaczne koszty, a w to miejsce wprowadzenie nowych wydziałów (np. likwidacja dwuosobowego Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz dwuosobowego stanowiska Głównego Specjalisty do Spraw Polityki Społecznej
i Zdrowotnej, a utworzenie w to miejsce jednego wydziału o nazwie Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych); likwidacja innych zbędnych wydziałów-. Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (w wyniku znacznego zmniejszenia ilości zadań realizowanych przez wydział oraz przekazania zadań np. w zakresie informacji do nowoutworzonego wydziału o nazwie Biuro Rzecznika Prasowego, jak też części zadań do  innych jednostek organizacyjnych powiatu). Kolejną zmianą w strukturze organizacyjnej jest wykreślenie z dotychczas obowiązującej struktury stanowiska etatowego członka zarządu, którego to likwidacja została dokonana wcześniej podjętą uchwałą rady powiatu. Istotną zmianą jest również utworzenie Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ze względu na konieczność zintensyfikowania działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania jak też scentralizowania zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Istnieje również konieczność wzmocnienia kontroli, a głównie kontroli zarządczej, zarówno wobec wydziałów samego starostwa jak też pozostałych jednostek organizacyjnych. Dlatego uzasadnionym jest, aby w miejsce Wydziału Audytu Wewnętrznego powołać Wydział Audytu Wewnętrznego
i Kontroli Zarządczej.

 

Celem  ułatwienia  korzystania  z  teksu  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie  i  zapewnienia  jego  czytelności  zasadnym  było  przygotowanie  nowego  Regulaminu  organizacyjnego  starostwa  i  przedstawienie  go  wraz  z  wnioskiem  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie  o   jego uchwalenie  -  Radzie  Powiatu 
w  Sochaczewie  celem  podjęcia  stosownej  uchwały.

 

 

          Załącznik do uchwały

                                               Nr VI/35/2015

             Rady Powiatu w Sochaczewie

             z dnia 30 marca 2015 roku.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

W SOCHACZEWIE

 

 

 

       ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej „Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

 

§ 2

 

Starostwo działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1)       ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595
z późniejszymi zmianami/

2)       ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustawach określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa /Dz. U.
Nr 106 poz. 668 z późniejszymi zmianami/

3)       ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami/

4)       Statutu Powiatu.

 

 

§ 3

 

1.       Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania  powiatu.

2.       Siedzibą Starostwa jest miasto Sochaczew.

§ 4

 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

 

§ 5

 

Starostwo wykonuje:

1)       określone ustawami:

a)      zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,

b)     zadania z zakresu administracji rządowej,

c)      inne zadania.

2)       zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3)       zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja Starostwa

 

 

1.       Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

2.       Wydziały i samodzielne stanowiska pracy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu, w zakresie określonym w Regulaminie.

 

 

§ 6

 

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 

1)       Wydział Organizacyjny                                                                                     -           OR;

2)       Biuro rzecznika prasowego                                                                                -           RP;

3)       Wydział Finansowy                                                                                           -           FN;

4)       Wydział Architektury i Budownictwa                                                              -           AB;

5)       Wydział Geodezji, Kartografii                                                                      

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                                         -           GN;

6)       Wydział Komunikacji i Transportu                                                                    -           KT;

7)       Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                    -           RŚ;

8)       Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych      -           ZP;

9)       Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego

i Spraw Obronnych                                                                                            -     BZKO;

10)   Biuro Radców Prawnych                                                                                              -           BR;

11)   Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej                                    -   AW-KZ;

12)   Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                                -           RK;

14) Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                                     -           BHP.                                     

           

§ 7

 

1.       Wydziałami kierują dyrektorzy.

2.       Dyrektorzy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.

3.       Dyrektorzy mogą kierować wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez dyrektorów i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Starosta, Wicestarosta,
Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

 

 

§ 8

 

     Starosta 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa należy:

1)       organizowanie pracy Starostwa;

2)       podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

3)       upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

4)       realizacja polityki personalnej w Starostwie;

5)       wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa;

6)       wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i  Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa.

 

 

 § 9

 

   Wicestarosta

 

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

 

§ 10

 

Sekretarz Powiatu

 

 

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)       czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań;

2)       koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;

3)       nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;

4)       koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;

5)       zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa;

6)       nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych;

7)       wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;

8)       nadzorowanie prac wydziału organizacyjnego.

 

 

§ 11

 

Skarbnik Powiatu

 

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1)       zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;

2)       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

3)       nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;

4)       zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

5)       kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)       sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

 

§ 12

 

Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1)       prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty lub Zarządu;

2)       przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty;

3)       realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;

4)       współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu;

5)       rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych;

6)       prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7)       usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy Starostwa;

8)       przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg
i wniosków;

9)       prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu;

10)   współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań;

11)   programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów;

12)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

13)   współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;

14)   współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej;

15)   monitorowanie skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych w ramach kontroli zarządczej;

16)   współpraca w ramach zespołów powołanych przez Starostę w celu realizacji określonych zadań i projektów.

 

ROZDZIAŁ V

 

Podstawowe zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

 

§  13

 

Wydział Organizacyjny „OR”

 

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno-administracyjnej, wojskowej, nadzoru nad stowarzyszeniami.

Prowadzi obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków oraz sprawy kadrowe i szkolenie pracowników.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1)       opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2)       opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;

3)       inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4)       wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5)       prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;

6)       prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

7)       obsługa posiedzeń Rady Powiatu i Komisji (przygotowywanie materiałów, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii, interpelacji radnych), przekazywanie właściwym podmiotom do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

8)       obsługa posiedzeń Zarządu;

9)       przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

10)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

11)   prowadzenie  kontroli  działania  wewnętrznych  komórek  organizacyjnych  Starostwa.

2.       W zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

1)       prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy dla repatriantów;

2)       współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym: opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uzgadnianie sposobu konsultacji społecznych z Zarządem Powiatu; przeprowadzanie konkursów
i wyłanianie ofert w ramach dotacji na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu
i sprawozdania z realizacji programu współpracy;

3)       wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;

4)            prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;

5)            prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

6)            podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości;

7)       organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

8)       realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony  kraju         w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

9)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby  wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

10)   opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;

11)   ewidencjonowanie, wykonywanie, udostępnianie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”.

3. W zakresie spraw pozostałych:

1)       przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej;

3)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;

4)       prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

5)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;

6)       koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;

7)       planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

8)       załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;

9)       gospodarowanie drukami i formularzami;

10)   gospodarowanie taborem samochodowym;

11)   wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;

12)   zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

13)   prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa;

14)   zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej;

15)   wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;

16)   obsługa informatyczna Starostwa;

17)   wykonywanie zadań związanych z wyborami;

18)   prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia Starostwa;

19)   prowadzenie ewidencji i gospodarowanie majątkiem trwałym nisko cennym.

 

 

§  14

 

Biuro Rzecznika Prasowego „RP”

 

Do zakresu działania Biura Rzecznika Prasowego należy w szczególności:

1)        Współtworzenie i realizowanie polityki informacyjnej powiatu;

2)        Prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów samorządu powiatu;

3)        Prezentowanie stanowiska organów administracji samorządowej w ważnych sprawach należących do zakresu jej działania;

4)        Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, przygotowywanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach
i decyzjach rady powiatu, zarządu i starosty;

5)        Gromadzenie i bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych 
z pracą samorządu powiatowego;

6)        Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej powiatu;

7)        Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych;

8)        Przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla zarządu powiatu;

9)        Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej;

10)    Realizacja innych zadań powierzonych przez starostę;

11)    Opracowywanie i realizacja informacji promującej powiat;

12)    Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi starostwa w zakresie opracowywania treści materiałów informacyjnych;

13)    Udział (w zakresie polityki informacyjnej) w przygotowywaniu i realizacji działań
z zakresu kultury, sportu i turystyki.

 

§ 15

 

Wydział Finansowy „FN”

 

 

Prowadzi sprawy związane z  opracowaniem budżetu powiatu, realizacji budżetu i jego zmian, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa (oraz w razie potrzeby - jednostek organizacyjnych powiatu), nadzoruje prawidłowość sprawozdania z realizacji zadań budżetu powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)      opracowanie projektu budżetu powiatu, budżetu i jego zmian, dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2)      prowadzenie ewidencji realizacji budżetu powiatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3)      nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych;

4)      windykacja należności budżetowych Powiatu;

5)      windykacja należności Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste;

6)      sporządzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

7)      prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

8)      prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa zgodnie              
z obowiązującymi przepisami i zasadami;

9)      prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych dotacji;

10)  prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

11)  prowadzenie obsługi kasowej;

12)  prowadzenie ewidencji wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie Starostwa Powiatowego;

13)  prowadzenie i rozliczanie ewidencji opłat geodezyjnych, wpłat oraz windykacja należności;

14)  współuczestniczenie w przygotowaniu zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

15)  prowadzenie kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem:

a) kontroli dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,

b) kontroli zadań zleconych z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień Publicznych,

c) kontroli rozliczania udzielonych dotacji;

16)  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;

17)  opracowanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu w części dotyczącej budżetu powiatu;

18)  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Finansach Publicznych.

 

 

§  16

 

Wydział Architektury i Budownictwa „AB”

 

 

Z upoważnienia Starosty wykonuje zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wynikające z ustawy Prawo budowlane i przepisów szczególnych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.        W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane prowadzenie spraw związanych z:

1)        wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielaniem pozwoleń na budowę;

2)        wydawaniem decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych;

3)        wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu;

4)        wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę ze względu na słuszny  interes strony;

5)         uchylaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego;

6)        wydawaniem decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w przypadku nie rozpoczęcia budowy lub przerwania jej na okres dłuższy niż 3 lata;

7)        przenoszeniem decyzji administracyjnych wydanych z art. 28 Prawa budowlanego
na rzecz innego podmiotu;

8)        wydawaniem decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;

9)        sporządzaniem wniosków do właściwego Ministra w sprawie upoważnienia
do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych;

10)  wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów ustawy
o transporcie kolejowym w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych
w sąsiedztwie obszaru kolejowego;

11)  nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie;

12)  przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych lub rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę;

13)  przyjmowaniem zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;

14)  wydawaniem decyzji wnoszących sprzeciw na zgłoszone roboty budowlane
w przypadku robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę oraz gdy realizacja robót narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także pogorszenie stanu środowiska;

15)  uzgadnianiem projektów z wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku
do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

16)  prowadzeniem rejestru wniosków w formie elektronicznej i papierowej;

17)  prowadzeniem rejestru decyzji ( w formie elektronicznej i papierowej) o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

18)  rejestrowaniem dzienników budowy;

19)  wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakty wynikające z danych znajdujących się w posiadaniu wydziału;

20)  przekazywaniem kopii rejestrów jw. do wojewody;

21)  przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy;

22)  przekazywaniem kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do organu podatkowego  właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego;

23)  przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym
do organu nadzoru budowlanego;

24)  uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

2.        Sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
  w szczególności w zakresie:

1)      zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska;

2)      warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;

3)      zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami w tym: techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami szczególnymi;

4)      właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

5)      wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. W zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i archiwizowaniem od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4.    W zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali prowadzenie spraw związanych
z  wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali.

5.    W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie budowy dróg gminnych
i powiatowych.

6.    W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wykonywanych robót budowlanych.

 

 

§  17

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  „GN”

 

 

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzenie spraw związanych z:

1)       tworzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

2)       prowadzeniem spraw dotyczących gromadzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

3)       prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;

4)       naliczaniem i aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

5)       prowadzeniem spraw związanych z egzekucją  należności o charakterze niepieniężnym;

6)       opiniowaniem podziału nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;

7)       prowadzeniem postępowania wywłaszczeniowego;

8)       przygotowywaniem zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi zgody;

9)       przygotowywaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej
na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody;

10)   przygotowywaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

11)   prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz z orzekaniem
o rozliczeniach z tytułu zwrotu nieruchomości i terminach zwrotu;

12)   zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawaniem zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

13)   prowadzeniem spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;

14)   podejmowaniem czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

15)   zaliczeniem wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położnych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obcego obszaru Państwa;

16)   składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;

17)   przygotowywaniem decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadawanie resztówki;

18)   orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

19)   przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;

20)   ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym a także niepaństwowym jednostkom oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

21)   nieodpłatnym przekazywaniem Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonego do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

22)   występowaniem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

23)   przygotowywaniem na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

24)   nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Skarbowi Państwa w zamian za rentę;

25)   przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;

26)   przygotowywaniem decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

27)   wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

28)   przeprowadzaniem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2.       W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2)       koordynowaniem uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów;

3)       zakładaniem osnów szczegółowych;

4)       zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej;

5)       prowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem
i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6)       ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

7)       prowadzeniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu       informacji o terenie;

8)       wprowadzaniem zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

9)       wydawaniem odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu           ewidencyjnego;  

10)   zapewnieniem gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych   ewidencji gruntów i budynków;

11)   sporządzaniem gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji      gruntów i budynków;

12)   nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

13)   wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji;

14)   przygotowywaniem decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;

15)   nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub złożenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;

16)   przygotowywaniem decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie  wartości użytkowej gruntu obowiązku ich rekultywacji;

17)   przeprowadzeniem kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów   rolnych i leśnych;

18)   nakładaniem podwyższonych opłat w razie  stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej
na wyłączenie;

19)   nakładaniem podwyższonych opłat za nie  zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;

20)   prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych               i  leśnych;

21)   ustaleniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

22)   ustaleniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

23)   przygotowywaniem decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;

24)   gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków.

 

 

§  18

 

Wydział Komunikacji i Transportu „KT”

 

Realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, nadzoruje ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, wydaje zezwolenia i licencje w transporcie drogowym oraz wykonuje nadzór nad drogami gminnymi i powiatowymi.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.    W zakresie rejestracji pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)      pierwszą rejestracją, rejestracją czasową, rejestracją pojazdu zabytkowego, rejestracją pojazdu zarejestrowanego w Polsce oraz rejestracją pojazdu sprowadzonego
z zagranicy;

2)      wydawaniem dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu oraz wtórników w związku z ich utratą;

3)      wydawaniem decyzji na wniosek właściciela i z urzędu o wyrejestrowaniu pojazdu m.in. w przypadku jego kasacji, kradzieży oraz wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4)      kierowaniem na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia że pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;

5)       ewidencjonowaniem oraz zwracaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez Policję i inne uprawnione organa po wyegzekwowaniu ustania przyczyny;

6)       wydawaniem decyzji na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej, nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

7)      wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu powyżej 3,5 ton; 

8)       prowadzeniem ewidencji pojazdów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym zwanym Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców.

2.  W zakresie praw jazdy prowadzenie spraw związanych z:

1)      wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wtórników tych uprawnień oraz dokonywanie wymiany praw jazdy zagranicznych w oparciu o przepisy wspólnotowe
i ustanowione konwencje;

2)      wydawaniem decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu i przywróceniu uprawnień
do kierowania;

3)      wydawaniem decyzji o odmowie wydania uprawnień w okresie obowiązywania zakazu;

4)      wydawaniem decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;

5)      ewidencjonowanie osób bez uprawnień;

6)      wydawaniem profilu kandydata na kierowców;

7)      wydawaniem zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;

8)      wydawaniem decyzji na egzamin kontrolny za przekroczony limit punktów karnych.

3. W zakresie zarządzania i nadzoru nad ruchem oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Stacjami Kontroli Pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)      prowadzeniem ewidencji przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
i Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz przeprowadzanie kontroli w ramach sprawowanego nadzoru;

2)      wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia działalności wobec przedsiębiorców objętych ewidencją o której mowa w pkt. 1;

3)      wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu uprawnień wynikających z uzyskania zaświadczenia
na prowadzenie działalności objętej nadzorem;

4)      wydawaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych oraz decyzji o cofnięciu uprawnień, skreśleniu z prowadzonej ewidencji;

5)      wydawanie decyzji w sprawie dokonania wpisu lub skreślenia z ewidencji instruktorów i wykładowców oraz wydawanie i przedłużanie legitymacji;

6)      dokonywaniem okresowych kontroli co najmniej raz na sześć miesięcy prawidłowości oznakowania wszystkich dróg powiatowych i gminnych;

7)      rozpatrywaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz ich zatwierdzanie;

8)      współdziałaniem w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;

9)      opiniowaniem projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnych z drogami wyższej kategorii;

10)  wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych kategorii II oraz kategorii III;

11)  wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pielgrzymki, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu);

12)  archiwizacją projektów organizacji ruchu i prowadzeniem stosownej ich ewidencji.

4. W zakresie transportu drogowego prowadzenie spraw związanych z:

1)      wydawaniem licencji na transport drogowy osób;

2)      wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

3)      wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;

4)      wydawaniem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

5)      prowadzeniem stosownych rejestrów i ewidencji;

6)      wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne;

7)      wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne specjalne;

8)      wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;

9)      cofaniem i wygaszaniem zezwoleń i licencji na transport drogowy z urzędu,
na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedsiębiorcy;

10)  uzgadnianiem rozkładów jazdy na przewozy osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu;

11)  przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania przez Starostę zezwoleń, licencji i zaświadczeń - co najmniej raz na 5 lat.

 

§ 19

 

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska „RŚ”

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi prowadzenie spraw związanych z:

1)       wykonywaniem zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania      i przeprowadzania procedur w zakresie gospodarki nieruchomościami w zakresie:

a)      sprzedaży lub oddawania w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, użytkowanie lub najem gruntów stanowiących własność Powiatu-osobom fizycznym i prawnym,

b)      prowadzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,

c)      przyjmowania na własność Powiatu gruntów wydzielonych pod budowę ulic                       z nieruchomości objętej podziałem na wniosek właściciela,

d)     podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie, dzierżawę lub najem,

e)      organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości i podawania ogłoszeń                     o przetargach do publicznej wiadomości,

f)       oddawania nieruchomości stanowiących własność Powiatu w dzierżawę oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

g)      prowadzenia spraw związanych z przedłużeniem na kolejny okres prawa użytkowania wieczystego, w tym przygotowanie projektów uchwał,

h)      przekazywania gruntów w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

i)        przygotowanie uchwał w sprawie ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu,

j)        komunalizacja mienia,

k)      sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;

2)       nadzorem nad prawnym uregulowaniem spraw własnościowych dotyczących mienia powiatu;

3)       nadzorowaniem spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia powiatowego;

4)       administrowaniem budynkami Starostwa;

5)       zabezpieczeniem mienia powiatu;

6)       ubezpieczeniem mienia Powiatu Sochaczewskiego;

7)       tworzeniem powiatowego zasobu nieruchomości;

8)       prowadzeniem spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu w tym remonty oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

2.  W zakresie gospodarki wodnej prowadzenie spraw związanych z:

1)       ustalaniem linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne;

2)       ustanawianiem stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;

3)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na:

a)       szczególne korzystanie z wód,

b)       wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych                        i  korzystaniu z nich,

c)       rolnicze wykorzystanie ścieków,

d)      odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów  górniczych,

e)       długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

f)        piętrzenie wody podziemnej,

g)       wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

h)       wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

i)         regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających
do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

4)       stwierdzaniem, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego;

5)       ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodno prawnym;

6)       ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się
do wzrostu kosztów utrzymania tych wód;

7)       dokonywaniem, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych
na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

8)       prowadzeniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

9)       wydawaniem decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;

10)   wydawaniem decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści                z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;

11)   wydawaniem decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej;

12)   wydawaniem decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej;

13)   wydawaniem decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych
na własność właściciela wody;

14)   wydawaniem decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia              z zastrzeżeniem, że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji;

15)   stwierdzeniem w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreśleniem z tego zasobu;

16)   współdziałaniem z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych;

17)   wzywaniem zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku;

18)   przygotowywaniem decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej;

19)   ustaleniem strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

20)   wydawaniem decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa;

21)   nakazywaniem przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią;

22)   wykonywaniem innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających z ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2)       wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej
do śródlądowych wód żeglownych;

3)       wyrażaniem zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych
na   wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4)       rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

5)       przygotowywaniem wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;

6)       prowadzeniem rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego     oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. W zakresie leśnictwa prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności  Skarbu Państwa;

2)       powierzaniem nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad  lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień;

3)       przygotowywaniem decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4)       prowadzeniem spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa
na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów,
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

5)       wykonywaniem czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6)       przygotowywaniem propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych;

7)       współdziałaniem z nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego;

8)       cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)       wnioskowaniem o uznaniu lasu za ochronny;

10)   zlecaniem wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia prowadzenie spraw  związanych z:

1)        naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;

2)       przygotowywaniem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz prowadzeniem rozliczeń z tą Agencją;

3)       sprawowaniem kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw,       w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu;

4)       orzekaniem o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie;

5)       przygotowywaniem wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą;

6)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy                      o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

6. W zakresie prawa łowieckiego prowadzenie spraw związanych z:

1)       przygotowywaniem zezwoleń na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

2)       wydawaniem decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców;

3)       wydawaniem decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych;

4)       prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;

5)       przygotowywaniem zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny                        w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych       i użyteczności publicznej.

7. W zakresie postępowania z odpadami prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku                      z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

2)       wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

3)       prowadzeniem rejestru w zakresie zbierania, transportu, dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności na podstawie właściwych przepisów;

4)       przekazywaniem marszałkowi województwa zestawienia rejestrów w terminie
do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy;

5)       wydawaniem decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:

a)       złożenia przez tego posiadacza lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów wniosku o skreślenie z rejestru,

b)       upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu działalności,

c)       śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie  transportu odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie transportu odpadów;

6)  wydawaniem decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska,                    z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

7)  wydawaniem zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

8)       opiniowaniem wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,

9)       przygotowywaniem sprawozdania z realizacji powiatowego  programu gospodarki odpadami;

10)   przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;

11)   gospodarowaniem odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna;

12)   występowaniem z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy.

8. W zakresie prawa ochrony środowiska prowadzenie spraw związanych z:

1) prowadzeniem postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez uzgadnianie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony  środowiska;

2)       prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie;

3)       prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi;

4)       wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;

5)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

6)       wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

7)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;

8)       stwierdzaniem w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia  wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;

9)    przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga  pozwolenia;

10)   przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia                     z  uwagi na:

a)       wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)       powodowanie hałasu;

11)  wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

12)   nakładaniem obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi;

13)   nakładaniem w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

14)   prowadzeniem spraw związanych z utworzeniem  obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;

15)   zobowiązywaniem podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;

16)   sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji;

17)   występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów           o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić;

18)   prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska;

19)   sporządzaniem co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;

20)   opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska;

21)   zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych;

22)   przenoszeniem w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek prowadzącego instalacje.

9. W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z:

1)       popularyzowaniem ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)       prowadzeniem rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;

3)       wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do  nieruchomości będących własnością gmin;

4)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

10. W zakresie prawa geologicznego i górniczego prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni złoża nie przekraczającej 2 ha oraz gdy wydobycie kopaliny nie przekroczyło 20 000 m3, oraz stwierdzenie wygaśnięcia koncesji;

2)       zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych złoża kopaliny;

3)       wydawaniem decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej;

4)       zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;

5)       zatwierdzaniem innych dokumentacji geologicznych;

6)       zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywani wymaga uzyskania koncesji;

7)       przekazywaniem dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych;

8)       uzgadnianiem planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

9)       prowadzeniem spraw związanych z gromadzeniem informacji geologicznej-prowadzenie archiwum dokumentów geologicznych;

10)   udostępnianiem informacji geologicznej;

11)   wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

11. W  zakresie spraw pozostałych prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

 

 

§ 20

 

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ”ZP”

 

Do zadań wydziału zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych należy
w  szczególności:

1.      W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych należą sprawy:

1)      prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł finansowania (dotacji, pożyczek, kredytów) w zakresie możliwości realizacji zadań powiatu;

2)      wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów;

3)      sporządzanie przy współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych na realizacje inwestycji i terminowe ich przedłożenie, oraz rozliczanie otrzymanych środków;

4)      bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych;

5)      współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na zadania inwestycyjne ogólno powiatowe i współpraca
z komórkami finansowymi w procesie rozliczania pozyskanych środków pozabudżetowych;

6)      prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, które mogą korzystać z finansowania
w ramach określonych funduszy zewnętrznych;

7)      współpraca z wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w celu prawidłowego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych;

8)      udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych;

9)      koordynacja realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych;

10)  opracowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;

11)    Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów.

2.        W zakresie zamówień publicznych:

1) Obsługa starostwa i jednostek organizacyjnych w zakresie procedur wynikających
z przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności :

a)   przygotowywanie i uruchamianie procedur przetargowych – w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawcy  (dostawcy)  poprzez:

-         wybór trybu postępowania,

-         przygotowanie dokumentacji przetargowej,

-         ogłoszenie postępowania przetargowego,

-         proponowanie składów komisji przetargowych i przygotowanie projektów uchwał powołujących komisje,

-         współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych;

b) merytoryczny i formalno-prawny nadzór nad postępowaniem o udzielenie zamówienia   publicznego, obejmujący  między innymi:

-         badanie ważności ofert,

-         wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości związanych z postępowaniem,

-         ocenę ofert i wyłonienie wykonawcy,

-         publiczne ogłaszanie i powiadamianie uczestników postępowania o jego wyniku,

-         sporządzenie w dokumentacji przeprowadzonego postępowania,

-         rozpatrywanie ewentualnych skarg i protestów,

-         nadzór nad prawidłową realizacją zadań wyłonionych w procesie postępowania o zamówienie publiczne.

3.      Wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania wydziału.

4.      Publikowanie danych należących do zadań wydziału z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

§ 21

 

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych „BZKO”

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie sprawowania koordynacji powiatowych służb inspekcji i straży prowadzenie spraw związanych z:

1)  przygotowaniem opinii do programów działania zespolonych służb, inspekcji                   i straży;

2) uzgadnianiem wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu;

3)  przygotowywaniem decyzji dla Starosty do kierowania wspólnymi działaniami tych jednostek;

4)   przygotowywaniem organizacyjnie i techniczne wspólnych kontroli tych służb
na terenie powiatu;

5)  opracowaniem ocen stanu bezpieczeństwa, porządku oraz realizacji programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży dla Zarządu i Rady Powiatu;

 6)  obsługą organizacyjną i techniczną Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2. W zakresie przygotowania, ograniczenia i zwalczania zagrożeń kryzysowych prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sochaczewie i sprawami obsługi tego zespołu w tym:

1)   aktualizowaniem planu reagowania kryzysowego;

2)   opracowywaniem planu ćwiczeń zespołu;

3)   prowadzeniem protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym                        i czasowym zespołu;

4)   prowadzeniem dokumentacji – raportów bieżących i okresowych, kart zdarzeń, raportów odbudowy zespołu;

5)   przygotowywaniem organizacyjnie i technicznie posiedzeń zespołu.
3.  W  zakresie realizacji zadań obrony cywilnej powiatu prowadzenie spraw związanych z:

1)     opracowywaniem wytycznych Starosty Sochaczewskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

2)     aktualizowaniem powiatowego planu obrony cywilnej;

3)     uzgadnianiem z Wojskową Komendą Uzupełnień potrzeb osobowych i sprzętowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej powiatu;

4)     koordynowaniem szkolenia kadry kierowniczej i aparatu wychowawczego w zakresie alarmowania i ochrony ludności;

5)     uczestnictwem w ćwiczeniach i treningach formacji obrony cywilnej;

6)     sprawowaniem nadzoru nad właściwym przechowywaniem, konserwacją, eksploatacją i wymianą sprzętu obrony cywilnej;

7)     organizacją planowanej ewakuacji i ludności z rejonów zagrożonych.

4. W zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz  prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych prowadzenie spraw związanych z:

1)   przygotowaniem zamówień publicznych na usuwanie pojazdów z dróg
i prowadzenie parkingów strzeżonych;

2)   przygotowaniem projektów uchwał Rady o wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie pojazdów;

3)   ustalaniem własności pojazdów porzuconych;

4)   przygotowywaniem wniosków do sądu o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu w przypadku jego nieodebrania z parkingu;

5)   występowaniem do sądu z wnioskiem o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi i nieodebranych przez właścicieli w przewidzianym ustawą terminie;

6)   wykonywaniem orzeczeń Sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, w tym między innymi:

a)        przygotowywanie decyzji ustalającej wysokość wynagrodzenia dozorcy
za usunięcie i przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym,

b)        prowadzenie postępowania w sprawie dochodzenia kosztów związanych
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem  pojazdów.;

7)  przekazywaniem do urzędu celnego pojazdów zatrzymanych, które zarejestrowane
są poza UE.

5.  W zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzenie spraw związanych z:

1)     zapewnieniem ochrony  informacji niejawnych , w tym ich ochrony fizycznej;

2)     zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane i przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontrolą ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji;

4)     okresową kontrolą ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)     opracowywaniem planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej             i nadzorowaniem jego realizacji;

6)     szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji na zasadach określonych              w ustawie o ochronie informacji niejawnych;      

7)     nadzorowaniem kancelarii tajnej odpowiedzialnej za właściwe  rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

6.    W zakresie ochrony danych osobowych - jako Administrator Bezpieczeństwa  Informacji, prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w szczególności przez:

1)   zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);

2)   przeprowadzanie na zlecenie GIODO kontroli zgodności przetwarzanych danych osobowych z obowiązującym prawem;

3)   przygotowanie „Planu Sprawdzenia Planowego” dla Administratora Danych Osobowych;

4)   przeprowadzanie kontroli i sporządzanie sprawozdania Administratorowi Danych;

5)   prowadzenie rejestru części zbiorów bez obowiązku rejestracji w GIODO zgodnie
z ustawą.

7.   W  zakresie obronności prowadzenie spraw związanych z :

  1)  opracowywaniem wytycznych, planów oraz programów zamierzeń i szkoleń  obronnych;

      2) opracowywaniem dokumentów zapewniających wykonywanie zadań obronnych                             w  wyższych stanach gotowości obronnej, w tym dokumentacji stałego dyżuru;

    3)   planowaniem i prowadzeniem kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

8.    W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego:

1) Prowadzenie spraw związanych z:

a)       tworzeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,

b)        przeznaczeniem i standardem aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażaniem zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą,

c)       przeprowadzeniem konkursu na stanowisko podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą oraz zastępcy, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie,

d)      przygotowywaniem projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,

e)       przygotowywaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego podmiotu leczniczego lub jego likwidacji,

f)        przygotowywaniem projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

g)       pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

h)       opracowywaniem decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,

i)         powołaniem, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

j)         przygotowaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

k)       sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach                   i chowaniu zmarłych.

9.      W zakresie polityki społecznej prowadzenie spraw związanych z:

1)      opracowywaniem powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2)      sprawowaniem nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3)      koordynacją działań wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w zakresie spójności polityki społecznej;

4)      prowadzeniem spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)      podejmowaniem i koordynacją działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

6)      opracowaniem zgodnie ze strategią województwa i powiatu, projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)      koordynowaniem działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

 

 

 

§ 22

 

Biuro Radców Prawnych „BR”

 

 

Do podstawowych zadań biura należy zapewnienie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego, a w szczególności:

1)       opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem prawnym;

2)       udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;

3)       udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4)       wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;

5)       wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6)       informowanie Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.

 

 

§ 23

 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej „AW-KZ”

 

 

Prowadzi sprawy związane z audytem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania  jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

 

Do  podstawowych  zadań  audytora  wewnętrznego  należy:

1)       sporządzanie  rocznego  planu   audytu wewnętrznego;

2)       przeprowadzenie  audytu  wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, a  w  uzasadnionych  przypadkach  poza  planem  audytu;

3)       wdrażanie  zasad  i  opracowanie procedur dotyczących  przyjętych zasad i procedur  audytu;

4)       koordynowanie pracami audytu wewnętrznego i zewnętrznego dla zapewnienia odpowiedniego  zakresu  dublowania  prac  audytorów  wewnętrznych  i  zewnętrznych;

5)       przedstawianie kierownikowi jednostki do końca marca każdego roku sprawozdania
o wynikach  audytu  wewnętrznego;

6)       przedstawianie  kierownikowi jednostki  do  końca października każdego roku planu audytu na rok następny;

7)       wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;

8)       koordynacja zadań w zakresie organizacji i monitorowania systemu kontroli zarządczej
w jednostce;

9)       prowadzenie kontroli działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa


§  24

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK”

 

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

1.        Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1)        zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)        udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym propagowanie wiedzy na temat praw konsumentów;

3)        występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom,
do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta;

4)        składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

5)        występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

6)        możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego;

7)        współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

8)        prawo występowania do UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

9)        wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą,
do  toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
w każdym jego stadium;

10)    wytaczanie powództwa jako reprezentant grupy w postępowaniu grupowym;

11)    występowanie, jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

12)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

 

 

 

§  25

 

 

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy „BHP”

 

 

Do zakresu działania służby bhp należy wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w szczególności:

1)        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)        bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3)        sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4)        przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5)        udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)        opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na poszczególnych stanowiskach pracy;

7)        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

8)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

9)        doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;

10)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą;

11)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

12)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

13)    współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

14)    współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących  przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

15) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp    oraz   innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

16) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

  

 

§ 26

 

1.       Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 10.00 – 15.00.

2.       Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach: w poniedziałki od 10.00 – 14.00 od wtorku do piątku od 8.00 – 14.00.

3.       W przypadku, gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz oraz Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10.00 – 15.00.

4.       Informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków podaje się
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na terenie Starostwa.

 

 

§ 27

 

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, zawierający:

1)       datę przyjęcia;

2)       imię, nazwisko i adres składającego;

3)       zwięzłe określenie sprawy;

4)       imię i nazwisko przyjmującego;

5)       podpis składającego.

 

 

§ 28

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

 

 

§ 29

 

1.       Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków, oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:

1)     S – skarga;

2)     W – wniosek;

2.       Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkową literą „s”, „p” lub „r”.

 

 

§ 30

 

1.       Sprawy związane ze skargami i wnioskami składanymi lub adresowanymi do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków  Zarządu prowadzi Wydział Organizacyjny.

2.       Pozostałe skargi i wnioski  załatwiają wydziały Starostwa w ramach właściwości rzeczowej.

                                                                 

 

                                                                  § 31

 

1.       Odpowiedzi na skargi podpisuje Starosta lub Wicestarosta.

2.       Odpowiedzi na wnioski podpisuje:

1)     w zakresie wniosków, o których mowa w § 31 ust.1  - Starosta;

2)     w zakresie pozostałych wniosków – dyrektorzy wydziałów na podstawie udzielonego im upoważnienia.

 

 

 

 

                                                                  § 32