Uchwała Nr VI/34/2015

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  30 marca 2015 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.244.070,00 zł, przeznacza się w 2015 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

                                                                         

1)     dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
                                                                                              - 739.800,00 zł.                                                                                                                                      

2)     dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

     w turnusach rehabilitacyjnych                                                    -  115.000,00 zł.

 

4)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                                                        - 109.270,00 zł.   

 

5)     dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów

                                                                                                    -  280.000,00 zł.       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015r. w wysokości 1.244.070,00  istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            Z powodu zmniejszonych środków na 2015 rok (o kwotę 44.259,00zł w stosunku do roku ubiegłego) w przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze najpilniejsze potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków.

 

            Przyznane z PFRON dofinansowanie nie zaspokoi wszystkich potrzeb zgłaszanych przez Wnioskodawców.

 

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-31 15:14:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 15:14:26
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340691]

przewiń do góry