UCHWAŁA  NR  VI/33/2015

RADY POWIATU W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  30 MARCA 2015 ROKU

 

w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”

Na podstawie art. 12  pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późniejszymi zmianami.

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Sochaczewskiego do realizacji w 2015 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  finansowanego ze środków PFRON.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Program „Aktywny samorząd” umożliwia samorządom aktywne włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

            Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2015 roku obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

1/  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

2/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3/  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

4/  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej  w żłobku lub przedszkolu)

5/ pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania   techniczne

6/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy (co najmniej na III poziomie jakości)

7/ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

 

            Program będzie finansowany ze środków PFRON.  Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi programu otrzyma do 5% środków wydatkowanych na realizację zadań.

           

 

                                                                                                         

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-31 15:11:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 15:11:33
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350272]

przewiń do góry