Uchwała Nr V/31/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

       z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 6 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) Rada Powiatu  w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2015 r. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 

Zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2015 r. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego                         w Sochaczewie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego spowodowany jest określonym w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wymogiem likwidacji z dniem 1 września 2013 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego technikum uzupełniającego dla Dorosłych. Jednocześnie art. 8 ust. 1 pkt 5 tej ustawy umożliwia organom prowadzącym te szkoły przekształcenie ich w licea ogólnokształcące dla dorosłych - w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, utworzonym w wyniku przekształcenia technikum uzupełniającego dla dorosłych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) prowadzone będą klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z powyższym wymogiem.

Przedmiotowe przekształcenie umożliwi absolwentom zasadniczych szkół zawodowych uzupełnianie wykształcenia i zdobycie świadectwa dojrzałości.

Uchwała ma charakter intencyjny i jest podejmowana celem rozpoczęcia przez organ prowadzący czynności określonych przepisem art. 59. ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zrn.)

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-31 15:10:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 15:10:31
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350721]

przewiń do góry