Uchwała Nr  III/18/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku       o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 46.808 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy, rozdziały         i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do  Uchwały Nr III/18/2014

               Rady Powiatu w Sochaczewie

                        z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2014 roku:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł ogółem

Termin realizacji

1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W                     w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin

12.368

 

30.04.2015r.

2.

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej                 Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej

34.440

30.04.2015r.

 

Razem

46.808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2014 roku:

 

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa rozdziału

§

 

Kwota w zł

z tego:

 

Termin realizacji

 

bieżące

 

majątkowe

 

1.

 

600

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

6050

46.808

 

 

 

46.808

 

30.04.2015r.

 

Razem

 

 

46.808

 

 

 

46.808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

 

W przedstawionym projekcie Uchwały, Zarząd Powiatu proponuje ująć wykaz wydatków niewygasających – wydatki związane z:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin

2. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej

Jednocześnie informujemy iż na w/w zadania zostali wyłonieni wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz podpisaną umową.

 

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.04.2015 roku zgodnie  z podpisaną umową.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-31 11:37:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 11:37:09
  • Liczba odsłon: 521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349785]

przewiń do góry