Uchwała III/16/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, 217, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 437.038 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 907.529 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.702.795 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 329.818 zł. Dochody bieżące zmniejsza                          się o kwotę 301.845 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.393.240 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 107.220 zł. Dochody majątkowe zmniejsza                 się o kwotę 605.684 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3.309.555 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.161.484 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 3.181.998 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.397.772 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.067.484 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.897.736 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.054.824 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe        o kwotę 284.262 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.342.948 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

§ 2

 

1. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 305.023 zł, która zostanie przeznaczona na:

- pokrycie wykupu obligacji samorządowych – 305.023 zł.

 

2) Przychody w wysokości 1.844.977 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2014 rok obejmują zmiany zgodnie            z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

 

 

 

§ 3

 

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

3. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych            i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

 

 

§ 4

 

 

1.Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2014 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych”.

 

 

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.uzasadnienie_nr_iii_16_2014.docx

zal_nr_1_dochody_nr_iii_16_2014.xls

zal_nr_2_wydatki_nr_iii_16_2014.xls

zal_nr_3_wydatki__biez_nr_iii_16_2014.xls

zal_nr_4_wyd_maj_nr_iii_16_2014.xls

zal_nr_5_przychody_i_rozchody_nr_iii_16_2014.xlsx

zal_nr_6_adm_rzadowa_nr_iii_16_2014.xls

zal_nr_7_inwestycyjny_nr_iii_16_2014.xlsx

zal_nr_8_dot_cel_dla_podm_zal_nr_iii_16_2014.xlsx

zal_nr_9_dotacje_niepubliczne_nr_iii_16_2014.xlsx

zal_nr_10_rachunki_wydzielone_nr_iii_16_2014.xlsx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-31 11:35:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 11:35:19
  • Liczba odsłon: 520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340848]

przewiń do góry