UCHWAŁA NR III/17/2014

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU

 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i pkt. 8 lit „c”  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,                   co następuje:

§1

1.  Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się                w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

 - zgodnie z wnioskami o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach VI konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji  (GIS – Green Investment Sheme) Część 1. Zarządzanie energią            w budynkach użyteczności publicznej, zarejestrowane pod numerami 178/2014 (dotacja)    oraz 177/2014 (pożyczka).

2. W ramach dofinansowania projektu, o którym mowa w ust. 1 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

1)      zaciąga się pożyczkę ze środków tego Funduszu w wysokości 2 400 860,00 zł;

2)      przyjmuje się dotację ze środków tego Funduszu  w wysokości 1 227 861,00 zł.

 

3. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego i wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki      o której mowa w ust. 2, powiększonej o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki oraz należne odsetki jak dla zaległości podatkowych w razie powstania obowiązku ich uiszczenia na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pożyczki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie

przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach                i Teresinie”

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone w dokumentacji VI konkursu Programu priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Sheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach  użyteczności publicznej, oraz wymogami zawartymi w „Wykazie dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Dotowany/Pożyczkobiorca w celu zawarcia umowy                o dofinansowanie wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o przyjęciu wniosku do realizacji składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie, wśród których znajduje się m.in. uchwała organu wnioskodawcy w sprawie przyjęcia dofinansowania lub zabezpieczenia jego zwrotu.

Zgodnie z par. 20  umowy o dofinansowanie w formie pożyczki jednym z warunków wypłaty pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco wraz             z deklaracją wekslową – zgoda rady dotyczy realizacji jednego warunków wskazanych w pkt. 21 dot. przedstawienia wymaganej przez obowiązujące prawo uchwały organów Wnioskodawcy w sprawie przyjęcia dofinansowania i zabezpieczenia jego zwrotu.

Projekt uchwały został uzgodniony z NFOŚIGW w Warszawie.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – jest to projekt obejmujący swym zakresem: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji wewnętrznych c.o, c.w.u, modernizację oświetlenia wewnętrznego, modernizacja na źródła ciepła inne, niż opalane biomasą i biogazem o wyższej sprawności, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków związanych z ogrzewaniem, oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co stanowi jedno z głównych założeń przedsięwzięcia.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 192 873,00 zł

Termin zakończenia przedsięwzięcia: 30.09.2015 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-31 10:34:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 10:34:46
  • Liczba odsłon: 537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356556]

przewiń do góry