UCHWAŁA NR II/12/2014 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    (Dz. U. z 2013r, poz. 595 z poźn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (MP z 2014, poz. 632) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w następującej wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 112 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 221 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 485 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 606 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 858 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 265 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 135 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 539 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 199 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012r, poz. 1704).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 12:12:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 12:12:05
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345572]

przewiń do góry