UCHWAŁA  NR II/10/2014

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   18 GRUDNIA 2014 ROKU

 

w  sprawie  zmian składu  Rady  Społecznej 

Szpitala Powiatowego  w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.)  art.  48  ust.  5 oraz  ust.  6  pkt. 2  lit. a  tiret  drugi i  lit.  b  tiret drugi  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  217 z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Odwołuje  się  ze  składu  Rady  Społecznej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  zwanej  dalej  „Radą  Społeczną”:

 

1)      Pana  Janusza  Ciurę                   -  Przewodniczącego  Rady  Społecznej;

2)      Pana  Jerzego  Żelichowskiego   -  Przedstawiciela  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  2

 

Powołuje  się  do  składu  Rady  Społecznej:

 

1)      Panią  Jolantę  Gonta  Starostę  Sochaczewskiego – Przewodniczącego Rady  Społecznej;

2)      Panią  Wandę Dragan -  Przedstawiciela  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

W  związku  ze  zmianami  w  składzie  Rady  Społecznej,  o  których  mowa  w  §  1  i  §  2  w  uchwale  Nr  VI/29/2011  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  6  czerwca  2011  roku  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w  §  1  pkt. 1  otrzymuje  brzmienie:

 

„1) Przewodniczący    -  Jolanta  Gonta        -           Starosta  Sochaczewski”;

 

2)      w  §  1 w pkt 2  lit.  b  otrzymuje  brzmienie:

 

„b) Wanda Dragan  -  Przedstawiciel  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie”.

 

§  4

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  5

 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie  z  art.  48  ust.  5  ustawy o  działalności  leczniczej  radę  społeczna  powołuje  i  odwołuje  oraz  zwołuje  jej  pierwsze  posiedzenie  podmiot  tworzący  tj.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.  W  §  13  pkt.  6  Statutu  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  określono  przypadki  odwołania  członka  Rady  Społecznej  przed  upływem  kadencji,  w  tym  zmianę  przedstawiciela   organu,  który  go desygnował  do  Rady  Społecznej.

Z  uwagi  na  zmianę  składu  Rady  Powiatu  -  uznano  za  konieczne  dokonanie  zmiany  Przewodniczącego  Rady  Społecznej  i  przedstawiciela  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 12:08:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 12:08:42
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350436]

przewiń do góry