Uchwała Nr XXXIV/171/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zmianami), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz.518 z późn. zm.) oraz § 16 ust.1 pkt.1 uchwały nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 roku, Nr 35, poz.820 i z 2011 roku, Nr 39, poz.1288) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, położonej w Sochaczewie w obrębie 0007 Karwowo, o numerze ewidencyjnym 193/4 i o powierzchni 370 m2, służebnością gruntową obejmującą prawo przejazdu i przejścia – na rzecz każdoczesnych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych oznaczonych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, znajdujących się w budynku wielorodzinnym, położonym w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej 179 na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 74/15 i 193/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

W budynku wielorodzinnym, położonym w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej 179, znajdują się trzy wyodrębnione lokale mieszkalne, zamieszkałe przez najemców oraz ich rodziny. Najemcy wyrazili wolę nabycia prawa własności lokali. Rozpoczęła się procedura przeniesienia własności nieruchomości lokalowych na dotychczasowych najemców.

Ponieważ nieruchomości o numerach ewidencyjnych 74/15 oraz 193/2, na których posadowiony jest budynek wielorodzinny, w którym wyodrębnione zostały samodzielne lokale mieszkalne, nie mają bezpośredniej styczności z drogą publiczną, brak jest możliwości ich zbycia najemcom. W takiej sytuacji zachodzi konieczność zapewnienia ogólnodostępnego ciągu komunikacyjnego zbywanych nieruchomości do drogi publicznej poprzez ustanowienie przedmiotowej służebności przejścia i przejazdu. Zgodnie z dyspozycją § 16 ust.1 pkt.1 uchwały nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego, zgody Rady Powiatu wymaga nieodpłatne obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Możliwość zbycia przedmiotowych wyodrębnionych lokali mieszkalnych, warunkowana jest podjęciem przez Radę Powiatu w Sochaczewie niniejszej uchwały.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-21 10:29:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 10:29:01
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356381]

przewiń do góry