Uchwała XXXIV/167/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 12 listopada 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, 217, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu  w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 881.607 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 799.665 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.173.286 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 550.340 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 63.305 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.365.267 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 331.267 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 736.360 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3.808.019 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 702.669 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 1.786.057 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.418.286 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304.402 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 290.557 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.885.076 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 398.267 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe      o kwotę 1.495.500 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.533.210 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

 

§ 2

 

1. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 245.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                     i pożyczek z lat ubiegłych – 245.000 zł,

 

2) Przychody w wysokości 2.395.000 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2014 rok obejmują zmiany zgodnie            z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

 

 

§ 3

 

Uchyla się § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014                                  Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013r.

 

 

§ 4

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie    z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”.

 

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

4. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych            i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

§ 5

 

 

1. Wprowadza się załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014r” zgodnie     z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

§ 11 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


§ 7

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

  

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Uzasadnienie


Zmiany w planie przychodów budżetowych

 

W związku rezygnacją z zaciągnięcia planowanej pożyczki usuwa się plan w paragrafie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.165.330 zł. Pożyczka zaplanowana była na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach”. Realizacja zadania przesunięta została na rok 2015.

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się plan o kwotę 100 zł. Jest to 5% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym w związku z błędnie wystawioną Decyzją Wojewody Mazowieckiego           Nr 114 cofnięte zostają zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/161/2014          z dnia 28 września 2014 r., w związku z czym zwiększa się plan w paragrafach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zwiększenie o kwotę 4.271 zł) oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa                 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (zwiększenie o kwotę 63.267 zł). W związku z powyższym następuje zwiększenie planu w tym rozdziale o kwotę 67.538 zł. Zmiany odnoszą się do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-I.864.370.2014 wprowadza się środki w kwocie 268.000 zł na paragraf dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice, o łącznej długości 1000 mb, w km 11+770 – 12+770”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 736.360 zł oraz zwiększa się plan                o kwotę 36.000 zł.

W związku z wycofaniem ze sprzedaży działek położonych przy ul. Głowackiego i pasażu Duplickiego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę 736.360 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych                    do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 36.000 zł. Są to wpływy za najem pomieszczeń położonych przy ul. Gawłowskiej i M. J. Piłsudskiego w Sochaczewie.

 

 Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.660 zł przeznaczoną na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od dnia          1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie pozostałych odsetek, zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                   i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe                           i wojewódzkie

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Płocku zwiększa                    się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące                     z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane                      przez powiat o kwotę 84.122 zł przeznaczoną na organizację wyborów do Rady Powiatu. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212 zwiększa się plan dochodów                  w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące                      z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 534 zł przeznaczoną na uzupełnienie wydatków, w związku z podwyższeniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222 zwiększa się o kwotę 1.612 zł plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane               z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 60.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę    20.090 zł.

Zmniejsza się plan wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 60.000 zł w związku               z niewykonaniem planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz wpływów różnych opłat (koszty upomnień) o kwotę 20.090 zł.

 

 

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym urealniono plan dochodów w paragrafie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000 zł celem dostosowania planu do bieżącego wykonania.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2014 i 291/2014 zmniejsza się plan                  w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące                     z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.305 zł. Zmniejszenie dokonane jest na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w tym Decyzja:

·         252/2014 – 3.164 zł,

·         291/2014 – 141 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2014 zwiększa się plan                        w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 10.000 zł. Środki przeznaczone są na poprawę standardów Domów Pomocy Społecznej.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 73.951 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 183 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 7.915 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone                            są na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego           w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 rokiem.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Ministerstwem Pracy              i Polityki Społecznej zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych                       z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień                z organami administracji rządowej o kwotę 36.036 zł przeznaczoną na realizację zadań                   z zakresu realizacji Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu zwiększa się plan w w/w paragrafie o kwotę 30.000 zł.

Są to wpłaty wpływające z innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan                  w paragrafie środków z Fundusz Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem                 na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zwiększa się plan o kwotę 53.000 zł przeznaczoną                               na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar                   za korzystanie ze środowiska

Celem urealnienia planu wydatków na 2014 rok zwiększa się plan w paragrafie wpływów             z różnych opłat o kwotę 40.000 zł. Są to zwroty z Urzędu Mazowieckiego z opłat                             za korzystanie ze środowiska.

Wydatki realizowane są w rozdziałach 90019 oraz 75020 w zadaniu inwestycyjnym                       pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i w Giżycach” w kwocie 120.000 zł oraz 90019 w kwocie 60.000 zł.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjny realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w programie inwestycyjnym                      pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 99.527 zł w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu na 2015 rok i przesunięciem środków na ten rok.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 25.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę           67.538 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W,                w miejscowości Witkowice” w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Celem zabezpieczenia środków na wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice, o łącznej długości 1000mb, w km 11+770 – 12+770” w rozdziale 60078 zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.000 zł.

W związku z błędnie wystawioną Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114 cofnięte zostają zmiany w paragrafach – bieżącym i majątkowym dotyczącym realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W                   i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/161/2014 z dnia 28 września 2014 r., w związku                           z tym zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych o kwotę  4.271 zł                   oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 63.267 zł.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 330.000 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-I.864.370.2014 wprowadza się środki w kwocie 268.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych przeznaczonych na nowe zadanie inwestycyjne             pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice, o łącznej długości 1000mb, w km 11+770 – 12+770”. Dodatkowo celem zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się z rozdziałów 60014 i 75020 środki w kwocie 62.000 zł, w tym z rozdziału 60014 – 5.000 zł oraz z rozdziału 75020 – 57.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.660 zł przeznaczoną na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

W rozdziale tym przenosi się kwotę 2.000 zł z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków                     na zakup materiałów i wyposażenia dla Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.239.237 zł oraz zwiększa                         się go o kwotę 3.000 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 13.907 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85220.

Przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na paragraf opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe.

Celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice o łącznej długości 1000mb. w km 11+770 – 12+770” przenosi się do rozdziału 60078 z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej środki         w kwocie 57.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie                   i Giżycach” o kwotę 1.165.330 zł (środki zaplanowane do pozyskania z pożyczki                    z NFOŚiGW), dodatkowo z paragrafu podatku od towarów i usług (VAT) przenosi się kwotę 120.000 zł jako środki własne. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 1.045.330 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W związku z wydłużeniem czasu trwania programu inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na 2015 rok, zmniejsza się plan                  w paragrafie dotacji celowych przekazywanych do samorządu województwa na inwestycje           i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.643 zł przesuwając środki na rok 2015.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe                     i wojewódzkie

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zwiększa się plan w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 84.122 zł. Środki przeznaczone są na organizację wyborów do Rady Powiatu. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W związku z brakiem wykonania dochodów majątkowych zmniejsza się plan w paragrafie wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł. Na podstawie Uchwały z 2012 roku Zarząd Powiatu uzależnił wypłatę dotacji od sprzedaży składników majtku powiatu. Środki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Współfinansowanie  budowy nowej siedziby  Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na sumę 10.987 zł oraz zwiększeń na sumę            11.521 zł.

Przesuwa się środki w kwocie 10.987 zł.

W tym:

·         6.987 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych                dla funkcjonariuszy oraz zakupu usług remontowych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych                              oraz funkcjonariuszy,

·         4.000 zł w ramach środków z Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Komendy                       z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia środków transportu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 534 zł w związku z uzupełnieniem wydatków               na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej

 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222 zwiększa się plan w paragrafie pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                  o kwotę 1.612 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,            w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 1.850 zł  na paragrafy zakupu usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych.

Środki przeznaczone będą na konserwacje dźwigu platformowego i wentylacji, wywóz śmieci oraz badania lekarskie pracowników.

 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                               i wynagrodzenie bezosobowe przesuwa się środki z kwocie 800 zł z paragrafu zakupu energii na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.460 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.460 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakupach usług remontowych i zdrowotnych

Zwiększa się plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PFRON                oraz zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup paliwa , papieru, tonerów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw oraz pomocy dydaktycznych.

 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 14.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę      3.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80130 zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.000 zł.

Przenosi się z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 3.000 zł.

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 13.000 zł w paragrafach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego                 dla oświaty” (w związku z brakiem realizacji w tym zadaniu) oraz wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota 3.000 zł posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80130.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2014 i 191/2014 zmniejsza się plan                   w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.305 zł. Zmniejszenia dokonuje się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Decyzjami Nr:

·         252/2014 – 3.164 zł,

·         291/2014 – 141 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.500 zł oraz zwiększa się go                  o kwotę 24.500 zł.

Przenosi się środki z paragrafów dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych                         na paragrafy świadczeń społecznych, wpłat na PFRON oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczących realizacji zadnia inwestycyjnego                      pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                  w Giżycach”- zwiększenie wartości zadania o kwotę 5.000 zł. Plan po zmianie 15.000 zł.

Środki w kwocie 1.000 zł przeniesione zostają do rozdziału 85204.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.800 zł oraz zwiększa się plan o kwotę       16.800 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2014 zwiększa się plan                    w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 10.000 zł.

Dodatkowo przenosi się środki z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu środków żywności.

Powyższe zmiany odnoszą się środków z dotacji.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 48.291 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowego na sumę 40.101 zł, w tym:

·         na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 183 zwiększa się plan o kwotę 7.915 zł,

·         na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan o kwotę 32.186 zł.

Na podstawie umowy z Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan                  w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 3.850 zł.

Powyższe zwiększenia związane są z Resortowym programem wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększa się środki w planie świadczeń społecznych o kwotę 4.340 zł. Zwiększenie spowodowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na świadczenia dla dzieci, znajdujących się w rodzinach zastępczych w związku z nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej. Środki               na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85201 i 85218.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w rozdziale 85204 zmniejsza się plany w paragrafach zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na łączną kwotę 3.340 zł.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                            i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 4.208 zł oraz zwiększa się plan o kwotę            18.115 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych, zakupu usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników oraz szkoleń pracowników. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.400 zł oraz zwiększa się plan o kwotę      59.400 zł.

Celem zabezpieczenia środków na umowę dotycząca nadzoru inwestorskiego oraz szkolenia BHP pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przesuwa się środki w kwocie 6.400 zł            z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

W związku z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan                          w paragrafach wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 53.000 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród specjalnych oraz składek                                 na ubezpieczenia społeczne od tych nagród.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem zabezpieczenia środków na zakup podstawowych pomocy dydaktycznych do diagnozy psychologicznej i logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym przesuwa się środki               z paragrafów zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz pozostałych środki w kwocie 1.000 zł na paragraf zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne                       na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej                   Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” o kwotę 20.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 140.000 zł, w tym środki własne – 120.000 zł i środki pozyskane – 20.000 zł.

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach” zmniejsza się plan o kwotę 2.975.176 zł, w tym środki do pozyskania zmniejszają się o kwotę 1.929.846 zł, 1.065.330 zł – planowana pożyczka z NFOŚiGW. Dodatkowo wkład własny w zadanie zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego                     dla oświaty” o kwotę 10.000 zł – środki własne, w związku z brakiem realizacji                             w tym zadaniu.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice o łącznej długości 1.000 mb. w km 11+770 – 12+770”. Plan 330.000 zł, w tym 268.000 zł – środki pozyskane na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz 62.000 zł środki własne.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin               oraz Plecewice – Plecewice” zwiększa się plan o kwotę 63.267 zł – środki pozyskane. Plan  po zmianie wynosi 564.149 zł, w tym środki własne 186.250 zł, środki pozyskane                            z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 191.649 zł, oraz środki pozyskane z Gminy Brochów 186.250 zł – Zmianę wprowadza się w związku z błędnie wystawioną Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114.

6. Zwiększa się środki własne o kwotę 5.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”. Plan po zmianie wynosi 15.000 zł.


zal_nr_1_dochody_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_2_wydatki_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_3_wydatki__biez_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_4_wyd_maj_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_5_przychody_i_rozchody_xxxiv_167_2014.xlsx
zal_nr_6_dotacje_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_7_adm_rzadowa_xxxiv_167_2014.xls
zal_nr_8_inwestycyjny_xxxiv_167_2014.xlsx
zal_nr_9_dot_cel_dla_podm_zal_xxxiv_167_2014.xlsx
zalacznik_nr_10_dot_porozumienia_z_adm_rzad_xxxiv_167_2014.xls 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-21 09:50:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 09:50:30
  • Liczba odsłon: 509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340676]

przewiń do góry