Uchwała Nr XXXIII/162/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2021

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata      2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniem.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Objaśnienie

 

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „ Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

 

I. W wierszu „2014”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

 

w poz.1. dochody ogółem zwiększony został plan o łączną kwotę 2.032.403 zł do wysokości                  73.091.344 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 982.970 zł do wysokości 68.878.232 zł,                       na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 264.000 zł do wysokości 614.000 zł,

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 362.800 zł do wysokości 2.603.830 zł,                    na zwiększenie składają się zmiany w paragrafach:

·         wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za koncesje i licencje, oraz wpływów z różnych opłat.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 418.070 zł do wysokości 9.855.263 zł i są to:

·         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 25.621 zł, w zadaniu bieżącym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” oraz w rozdziale rodzin zastępczych.

·         dotacje otrzymane z państwowych Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 60.000 zł                            na podstawie Umów w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na potrzeby KP PSP w Sochaczewie                            z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.

·         środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie w kwocie 287.100 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej.

·         dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji     z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – zwiększenie w łącznej kwocie 45.349 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, rozliczenie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 1.049.433 zł do wysokości 4.213.112 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono w kwocie 221.870 zł do wysokości 1.277.730zł, są to zmiany w paragrafach:

·         wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie w kwocie 12.130 zł,

·         wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – zmniejszenie w kwocie 234.000 zł.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono                 w kwocie 1.271.303 zł do wysokości 2.935.382 zł, na które składają się zmiany                            w paragrafach:

·         środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie w kwocie 777.000 zł. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej               z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin”

·         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszono o kwotę 115.697 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin                               oraz Plecewice – Plecewice” na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

·         dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie w kwocie 110.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka - Zielonka                       w miejscowości Dębówka”,

·         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie w kwocie 5.000 zł. Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

·         dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowe udzielanej między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                           i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie w kwocie 495.000 zł, są to środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W                  na skrzyżowaniu z drogą powiatowa Nr 3815W w miejscowości Żuków” (25.000 zł   to środki z Gminy Sochaczew), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W                     na odcinku Budki Piasecki – Kaźmierów – Czyste”(100.000 zł – są to środki z Gminy Sochaczew), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew,                               ul. Brukowa” (100.000 zł – środki z Urzędu Miasta Sochaczew), „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika   w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj                                        i buduj”(100.000 zł – środki z Urzędu Miasta w Sochaczewie), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” (150.000 zł – środki z Gminy Iłów) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” (20.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn).

 

w poz. 2. wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 2.119.403 zł do wysokości                  74.501.674 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.970 zł do wysokości 67.871.231 zł.

·         wynagrodzenia i składki – zwiększono w łącznej kwocie 971.477 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń strażakom, pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego), a także nauczycielom i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy,

·         dotacje – zwiększenie w łącznej kwocie 273.512 zł, są to zmiany które stanowią zabezpieczenie środków na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci                         w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, a także wpłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich,

·         wydatki na realizacje zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 671.471 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,

·         świadczenie na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w łącznej kwocie 119.548 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,

·         wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie w kwocie 234.000 zł.                            W związku z terminowym wywiązywaniem się ze spłaty rat pożyczki przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie zdejmuje się poręczenie (poz. 2.1.1).

 

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 1.899.433 zł do wysokości 6.630.443 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększenie w kwocie 1.842.433 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

·         „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych                Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w łącznej kwocie 115.697 zł,

·         „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” – zwiększenie w kwocie 627.590 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” – zwiększenie w kwocie 149.410 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 120.000 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” – zwiększenie w kwocie 110.000 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Miękinki” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł,

·         „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” – zwiększenie w kwocie 287.000 zł,

·         „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 10.130 zł,

·         „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu  z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł,

·          „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W  Sochaczew, ul. Brukowa” – zwiększenie w kwocie 209.000 zł,

·         „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj”– zwiększenie w kwocie 100.000 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł,

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł.

 

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 57.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

·          „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących        w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł,

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – zwiększenie w kwocie 10.000 zł,

·          „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł,

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,

 

poz.3. wynik budżetu - ulega zmianie i wynosi -1.410.330 zł i planuje się go pokryć                          z przychodów budżetowych.

 

poz.4. przychody budżetu  - zwiększa się plan przychodów o kwotę 87.000 zł do wysokości                3.560.330 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2)                       o kwotę 87.000 zł do wysokości 2.395.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1) 245.000 zł. Plan kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości  1.165.330 zł w całości przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.

 

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 763.000 zł i po zmianie wynosi 1.007.001 zł.

 

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 850.000 zł i wynosi 3.402.001 zł.

 

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększone zostaje plan o kwotę 971.477 zł do wysokości 46.332.192 zł i stanowi zmiany opisane              w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki.

 

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększono plan o łączną kwotę 19.903 zł do wysokości 11.238.133 zł           i stanowią zmiany    w rozdziale 75019 i 75020.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono w łącznej kwocie 1.899.433 zł                            do wysokości 6.205.535 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (110.000 zł), od innych jednostek samorządu terytorialnego (495.000 zł),  z rezerwy subwencji ogólnej (777.000 zł), z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie w kwocie 110.697 zł) oraz środki własne (628.130 zł). Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych pn.

·         „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych         Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w łącznej kwocie 115.697 zł (środki z MUW),

·         „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” – zwiększenie w kwocie 627.590 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia                                   i w miejscowości Teresin” – zwiększenie w kwocie 149.410 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących                     w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł (środki własne),

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – zwiększenie w kwocie 10.000 zł (środki własne),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 120.000 zł (środki własne),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka                       w miejscowości Dębówka” – zwiększenie w kwocie 110.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Miękinki” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł (środki własne),

·         „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście                           na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” – zwiększenie w kwocie 287.000 zł (środki własne),

·         „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 10.130 zł (środki własne),

·         „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu                    z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł (środki z Gminy Sochaczew),

·         „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł (środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł (środki własne),

·         „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł (środki własne),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – Zwiększenie w kwocie 100.000 zł (środki z Gminy Sochaczew),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” – zwiększenie   w kwocie 209.000 zł ( środki z Urzędu Miasta w Sochaczewie – 100.000 zł, środki własne – 109.000 zł),

·          „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj”– zwiększenie w kwocie 100.000 zł (środki z Urzędu Miasta                          w Sochaczewie),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł  (środki z Gminy Iłów),

·         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł  środki z Gminy Młodzieszyn).

 

 

Powyższe zmiany dotyczą zmian w budżecie Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu                     w Sochaczewie Nr XXXI/156/2014 z dnia 22 maja 2014r. oraz Nr XXXII/159/2014 z dnia                   27 czerwca 2014r., a także Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/161/2014 z dnia 29 września 2014r w sprawie zmian  w budżecie na 2014r.

 

                       

 wieloletnia_prognoza_finansowa_nr_xxxiii_162_2014_wpf.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-06 15:14:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 15:14:11
  • Liczba odsłon: 513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350736]

przewiń do góry