Uchwała XXXIII/161/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216,217, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 703.649 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 326.538 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.091.344zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.649 zł. Dochody bieżące zmniejsza                          się o kwotę 29.271 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.878.232 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000 zł. Dochody majątkowe zmniejsza                 się o kwotę  297.267 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4.213.112 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.988.285 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 2.524.174 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.501.674 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.252.285 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.460.907 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.871.231 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 736.000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe      o kwotę 63.267 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.630.443 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

 

§ 2

 

1. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.410.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-  zaciągniętych pożyczek – 1.165.330 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                     i pożyczek z lat ubiegłych – 245.000 zł,

 

2) Przychody w wysokości 3.560.330 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2014 rok obejmują zmiany zgodnie            z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

 

 

 

§ 3

 

 

1.Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

3. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych            i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

 

 

 

§ 4

 

 

Uchyla się paragraf 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014                     Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

 

§ 5

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie
Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększenia planu przychodów budżetowych w kwocie 87.000 zł w paragrafie wolnych środków dokonano z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa obiektu mostowego - wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi”. Plan przychodów budżetowych               po zmianie wynosi 3.560.330 zł. W tym plan wolnych środków 2.395.000 zł.

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2014 zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.000 zł w związku            z wnioskiem Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w tym rozdziale polegają na zmniejszeniu w kwocie 67.538 zł oraz zwiększeniu                   w kwocie 495.000 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114 zmniejsza się plan dotacji                         w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” o kwotę 63.267 zł (środki z dotacji – część majątkowa) oraz paragraf dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 4.271 zł (środki z dotacji – część bieżąca. Zmniejszenie wynika                    z powstałych oszczędności przetargowych zadania.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 495.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – środki pozyskane z Gminy Sochaczew w kwocie 100.000 zł na podstawie Umowy Nr 46/2014 z dnia 8 września 2014r, pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Sochaczew. Jest to urządzenie wolnostojące, trwale związane z gruntem, zasilane energią elektryczną,

- „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – środki pozyskane z Gminy Sochaczew w kwocie 25.000 zł na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Sochaczew,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i zbuduj” – środki pozyskane z Urzędu Gmina Miasto Sochaczew w kwocie 100.000 zł na podstawie Umowy Nr 51/2014,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w miejscowości Wszeliwy” – środki pozyskane  z Urzędu Gminy Iłów w kwocie 150.000 zł na podstawie Uchwały Nr 258/XLIX/2014,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” – środki pozyskane                z Urzędu Gmina Miasto Sochaczew w kwocie 100.000 zł na podstawie Umowy  Nr 50/2014,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – środki pozyskane z Urzędu Gminy Młodzieszyn w kwocie 20.000 zł na podstawie Uchwały                                   Nr XLVIII/254/2014,

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 234.000 zł w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – celem urealnienia planu dochodów na rok 2014 – w związku                          z przeprowadzoną ponowną wyceną przez rzeczoznawcę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 751015 Nadzór budowlany

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 5.701 zł, dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.880 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w paragrafie wpływów                 z różnych dochodów zwiększa się plan w w/w paragrafie o kwotę 10.000 zł, są to wpływy związane z organizacją dożynek powiatowych.

 

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2014 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 777 zł. Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego                 w Warszawie w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększono plan w kwocie 8.768 zł, w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na łączną kwotę zmian składają               się Decyzje Wojewody Mazowieckiego o numerach:

·         118/2014 – zwiększenie o kwotę 3.200 zł,

·         159/2014 – zwiększenie na kwotę 5.568 zł,

środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, rekompensaty                            za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące.

 

 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę 30.548 zł, w tym paragraf dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa                    na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.548 zł (środki przeznaczone są na wydatki bieżące)     oraz paragraf dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000 zł (środki przekazane są na zadanie inwestycyjne          pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie”).

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane               z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu w paragrafie wpływów z opłat                     za koncesje i licencje zwiększa się plan w tym paragrafie o kwotę 10.000 zł.

 

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu wydatków zwiększa się plan                   w paragrafie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 109.000 zł.

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 475 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne                    i ćwiczeniowe.

 

 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenia planu w łącznej kwocie 6.500 zł dokonano w celu urealnienia planu                            do wysokości przewidywanego realnego wykonania w paragrafie wpływów z różnych opłat     i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zmiany dotyczą jednostek oświatowych.

 

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększenia planu w łącznej kwocie 13.500 zł dokonano w celu urealnienia planu                            do wysokości przewidywanego realnego wykonania w paragrafie wpływów z różnych opłat                 i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zmiany dotyczą jednostek oświatowych.

 

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 7.500 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 2014r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2014 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 25.000 zł w związku z wnioskiem Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 104.538 zł oraz zwiększa o kwotę 728.000 zł, są to:

- w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 4.271 zł, są to środki z zadania bieżącego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”,

- dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 37.000 zł z paragrafów zakupu energii, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych                        w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                      z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w paragrafach zakupu materiałów                               i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu                             na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dodatkowo zmienia się plan w zadaniach  inwestycyjnych pn. (Zmniejsza się w kwocie 63.267 zł i zwiększa się w kwocie 691.000 zł):

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych                         Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” zmniejsza się o kwotę 63.267zł – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zmniejszenia wynikają             z powstałych oszczędności przetargowych zadania.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł, są to środki z Gminy Sochaczew na podstawie Umowy Nr 46/2014 z dnia 8 września 2014r, pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Sochaczew,

- „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – zwiększenie w kwocie 25.000zł na nowe zadanie inwestycyjne na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Sochaczew. Jest to urządzenie wolnostojące, trwale związane z gruntem, zasilane energią elektryczną,

- „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” – zwiększenie w kwocie 87.000 zł z przychodów budżetowych – wolne środki,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej          Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł wprowadzone na podstawie Umowy 51/2014 zawartej           z Gminą Miasto Sochaczew,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w miejscowości Wszeliwy” – zwiększenie               w kwocie” 150.000 zł wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Gminy w  Iłowie                Nr 258/XLIX/2014 z dnia 19 września 2014r.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie         w kwocie 20.000 zł wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Gminy w Młodzieszynie           Nr XLVIII/254/2014 z dnia 19 września 2014r.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” – zwiększenie                    w kwocie 209.000 zł, w tym środki własne zwiększają się o kwotę 109.000 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów Rozdziału 75622) oraz 100.000 zł jako środki pozyskane z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie Umowy Nr 50/2014,

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się plan w kwocie 2.314 zł oraz zwiększa w kwocie 8.015 zł, na zmiany składają się:

- zwiększenie w kwocie 5.701 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego                         Nr 204/2014 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,

- przesunięcie środków w planie pomiędzy paragrafami w kwocie 2.314 zł                  dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych                          oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 zwiększa się plan w kwocie      5.880 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników.

 

 

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmian w łącznej kwocie 850 zł dokonuje się poprzez przesunięcie środków z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, celem zabezpieczenia środków w planie zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30.227 zł oraz zwiększa w kwocie 40.000 zł ,                       na zmiany składają się  :

- zwiększenie się planu w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych                       w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 20.000 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziałów 75020 i 75618.

- zmniejszenie planu w kwocie 10.227 zł w paragrafie różnych rozliczeń i składek. W/w środki przenosi się do Rozdziału 75095 i stanowią  składkę członkowską Związku Powiatów Polskich,

- przesunięcie środków w planie pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł z odpisu                        na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu usług pozostałych, w celu urealnienia planu. Zmiany związane są z korektą naliczenia i przekazania na rachunek funduszu odpisu do wysokości 100%.

 

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 846 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 69 zł na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2014 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 777 zł.

 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenia w kwocie 10.227 zł w paragrafie wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, środki pochodzą z Rozdziału 75020.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.037 zł oraz zwiększa o kwotę 56.805 zł. Są to:

·         Na podstawie pisma z jednostki przesuwa się z paragrafu zakupu materiałów                          i wyposażenia na paragraf zakupu usług remontowych kwotę 10.000 zł w związku                   z umową nr UD16/2014 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych          z remontem instalacji centralnego ogrzewania budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w Sochaczewie.

·         Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plany                                w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażenia wypłacanego żołnierzom i funkcjonariuszom oraz pozostałych należności żołnierzy zawodowych      i nadterminowych oraz funkcjonariuszy:

-  118/2014 o kwotę 3.200 zł,

-  159/2014 o kwotę 5.568 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

·         Na podstawie pism z jednostki dokonuje się przesunięcia planu w łącznej kwocie 38.037 zł. Zmniejsza się plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenie społeczne, składek                        na Fundusz Pracy, zakupu sprzętu i uzbrojenia oraz zakupu usług remontowych                           z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, pozostałe należności żołnierzy zawodowych                            i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych. W/w zmiany dotyczą zmniejszenia wypłaty wynagrodzeń funkcjonariuszom przebywającym na  zwolnieniach lekarskich, jednocześnie zwiększają fundusz nagród uznaniowych za wykonywane zastępstwa,                  a także bieżących wydatków w jednostce Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

 

 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 zwiększa się plan o kwotę      30.548 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – plan 5.000 zł.

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W związku z wywiązaniem się przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie  z zobowiązań                            z tytułu spłaty rat pożyczki przypadającej na rok 2014, którą poręczył Powiat Sochaczewski, zdejmuje się poręczenie na rok 2014 w kwocie 234.000 zł.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Oświata i wychowanie

Zwiększenia planu w tym rozdziale w kwocie 50.475 zł dokonuje się w związku z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 475 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- zabezpieczeniem środków w planie na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników                     w kwocie 50.000 zł w jednostkach oświatowych w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2014/2015 i urealnionymi kalkulacjami wynagrodzeń. Środki pochodzą z rozdziału 80110 i 80111.

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejszenia planu w kwocie 48.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy dokonano celem zabezpieczenia środków w rozdziale 80102.

 

 

 

 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejszenia planu w kwocie 45.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy dokonano celem zabezpieczenia środków w rozdziale 80102 i 80120.

 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 20.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 249.405 zł dokonano zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszając składki na Fundusz Pracy. Zmiany stanowią urealnienie wydatków w planie jednostek oświatowych w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2014/2015, zwiększenie pochodzi z rozdziału 80111 i 80195.

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszenia planu w kwocie 3.500 zł oraz zwiększenia w kwocie 1.561.936 zł dokonano zwiększając plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek                               na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych jednocześnie zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych. Zmiany stanowią urealnienie wydatków w planie jednostek oświatowych                      w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2014/2015, zwiększenie pochodzi                            z rozdziału 80146 i 80195.

Dodatkowo w w/w zwiększeniu ujmuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                  w Sochaczewie”, środki w kwocie 20.000 zł na to zadanie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących tej jednostki oświatowej.

 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenia w kwocie 1.500 zł oraz zwiększenia w kwocie 1.000 zł dokonuje się poprzez przesunięcie środków z paragrafu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf zakupu usług pozostałych celem urealnienia planu wydatków              w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym. Różnica w wysokości 500 zł posłuży zabezpieczeniu środków w planie wydatków w rozdziale 80130.

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu w kwocie 1.724.341 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia stanowi zabezpieczenie środków w planie rozdziałów 80130 i 80120.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmniejsza się plan w kwocie 30.650 zł oraz zwiększa się w kwocie 3.780 zł.

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 26.870 zł dokonano w paragrafie świadczeń społecznych celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 85204.

Dokonuje się urealnienia wydatków poprzez przesunięcie środków w planie w kwocie                   3.780 zł, zmniejszając paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       i zwiększając paragraf wynagrodzenia bezosobowego.

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmian w łącznej kwocie 78.676 zł, dokonano poprzez zmniejszenie planu środków                            z paragrafów wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróży służbowych krajowych, podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki posłużą zabezpieczeniu planu                     w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zmiany stanowią zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 89.941 zł w paragrafach dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz świadczeń społecznych dokonano celem urealnienia planu – w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85201 i 85218.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejszono plan wydatków w kwocie 63.512 zł oraz zwiększono w kwocie 441 zł, są to:

Zwiększenia środków w kwocie 441 zł dokonano w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupie usług zdrowotnych, odpisie na ZFŚS,

- zmniejszenia planu dokonano w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych w łącznej kwocie 63.512 zł, środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85201.

 

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                            i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmian na łączną kwotę 2.560 zł polegających na przesunięciu środków z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych                           w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na paragraf wynagrodzeń bezosobowych                        wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dokonano ze względu na potrzebę szkolenia pracowników oraz zwiększoną liczbę godzin interwentów w jednostce Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 7.500 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 2014r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmian w łącznej kwocie 7.400 zł, polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup gazu ziemnego, refundacje zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracownika oraz zakup usług pozostałych. Zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia, zwiększa zakup energii, zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejszenia w kwocie 700 zł oraz zwiększenia w kwocie 35.700 zł dokonano celem zabezpieczenia środków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek                  na ubezpieczenia społeczne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          (w związku z koniecznością zakupu zwiększonej ilości testów do badań szkolnych), zmniejszając paragraf zakupu energii i dodatkowo wprowadzając środki z rozdziału 85495.

 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmian na łączna kwotę 11.800 zł dokonano poprzez przesunięcie środków z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz różnych opłat i składek na paragrafy zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup książek dla wychowanek, naprawę pralek, faksu, konserwację kserokopiarki.

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 35.000 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dokonano celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85406.

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmian w łącznej kwocie 6.500 zł polegających na przesunięciu środków z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych dokonano celem urealnienia planu.

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne                       na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1.      W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W                              w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin”, zmniejsza się łączny plan                       o kwotę 99.000 zł do wysokości 417.819 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia środków pozyskanych z Gminy Teresin w kwocie 57.200 zł oraz środków własnych w kwocie 41.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste”.

2.      W zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 63.267 zł do wysokości 500.882 zł, jest to plan środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego. Zmiany wprowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114                     z dnia 25 lipca 2014r.  w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania.

3.      W zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego                         w Sochaczewie” zwiększa się łączne koszty finansowe w kwocie 20.000 zł                           do wysokości 55.000 zł (środki własne), kwota zwiększenia pochodzi                                    ze zwiększonych dochodów bieżących Starostwa.

4.      W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 209.500 zł                 do wysokości 359.500 zł. W tym :

- środki własne zwiększa się o kwotę 41.800 zł ( z zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin”)                       do wysokości 191.800 zł,

- środki z Gminy Teresin wprowadza się w kwocie 67.700 zł (zmniejszając jednocześnie środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka  w miejscowości Dębówka” w kwocie 10.500 zł oraz w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” o kwotę 57.200 zł),

- środki z Gminy Sochaczew wprowadza się w wysokości 100.000 zł na podstawie Umowy Nr 46/2014 z dnia 8 września 2014r. pomiędzy Powiatem Sochaczewskim,                 a Gminą Sochaczew,

5.  W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Brzozów” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 10.000 zł (środki własne do wysokości 44.100 zł), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi”,

6.  Zmienia się nazwę w zadaniu pn. „Wymiana podkładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” na „ Odbudowa obiektu mostowego - wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi”. Jedocześnie zwiększa się środki własne w tym zadaniu oraz łączne koszty finansowe o kwotę 97.000 zł do wysokości 297.000 zł. Zwiększenie stanowi przesunięcie środków z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W            w miejscowości Brzozów” w kwocie 10.000 zł oraz 87.000 zł ze zwiększonych wolnych środków przychodów budżetowych,

7.  W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew - Dębówka - Zielonka w miejscowości Dębówka” zmniejsza się o kwotę 10.500 zł plan środków pozyskanych z Gminy Teresin jednocześnie zmniejszając łączne koszty finansowe                do wysokości 209.500 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w zadaniu                     pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste”,

8.  Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2014r. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego                   dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie”, wartość zadania w całości stanowi dotacja w wysokości 5.000 zł,

9.  Na podstawie Umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Sochaczew wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3815W                   w m. Żuków”, o łącznej wartości 25.000 zł. Jest to urządzenie wolnostojące, trwale związane z gruntem, zasilane energią elektryczną,

10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”                         o łącznej wartości 20.000 zł, środki w całości stanowią wypracowane przez jednostkę oświatową dochody,

11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska            i ul. Łąkowa w Sochaczewie –system zaprojektuj i buduj” o wartości 100.000 zł – środki pozyskane z Gminy Miasto Sochaczew,

12. Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej                          Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” w kwocie 100.000 zł, jednocześnie zwiększa               się plan w tym zadaniu o środki pochodzące z dochodów własnych Powiatu o kwotę 109.000 zł (środki ze zwiększonych dochodów w rozdziale 75622). Łączna kwota zwiększeń 209.000 zł, plan po zmianie 409.000 zł.

 

zal_nr_1_dochody_nr_xxxiii_161_2014.xls
zal_nr_2_wydatki_nr_xxxiii_161_2014.xls
zal_nr_3_wydatki__biez_nr_xxxiii_161_2014.xls
zal_nr_4_wyd_maj_nr_xxxiii_161_2014.xls
zal_nr_5_przychody_i_rozchody_nr_xxxiii_161_2014.xlsx
zal_nr_6_adm_rzadowa_nr_xxxiii_161_2014.xls
zal_nr_7_inwestycyjny_nr_xxxiii_161_2014.xlsx
zal_nr_8_dot_cel_dla_podm_zal_nr_xxxiii_161_2014.xlsx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-06 15:07:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 15:07:09
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356340]

przewiń do góry