UCHWAŁA  NR XXXIII/166/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

 

w  sprawie  powierzenia  Powiatowi  Żyrardowskiemu  zadania

zarządzania  publiczną  drogą  powiatową

 


Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985  roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

 

 

§  1

 

Wyraża się zgodę na powierzenie Powiatowi Żyrardowskiemu do prowadzenia zadanie publiczne obejmujące zarządzanie drogą powiatową Nr 3834W Szymanów – Oryszew  na odcinku biegnącym na terenie Powiatu Sochaczewskiego od granicy z Powiatem Żyrardowskim do m. Skrzelew w km 2+220 – 3+090, o długości 870 m - w zakresie realizacji inwestycji pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice na odcinku od Oryszewa, pow. żyrardowski do Skrzelewa, pow. sochaczewski”.

 

 

§  2

 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Sochaczewie a Zarządem Powiatu w Żyrardowie.

 

 

§  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) zarządzanie drogami może  być przekazywane między zarządcami (w przypadku dróg gminnych i powiatowych odpowiednio Wójtem i Zarządem Powiatu) w trybie porozumień. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż zarządcy drogi nie są ich właścicielem, a jedynie
w imieniu właściciela sprawują zarząd drogi. Wobec powyższego porozumienie pomiędzy zarządcami dróg nie może być traktowane jako czyn pełnej autonomii w przejmowaniu lub przekazywaniu określonych zadań związanych z zarządzaniem drogami, a tym samym wymaga ono uprzedniej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z planowaną przez Powiat Żyrardowski realizacją zadania pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice na odcinku od Oryszewa, pow. żyrardowski do Skrzelewa, pow. sochaczewski”, Rada Powiatu wyraża zgodę na powierzenie Powiatowi Żyrardowskiemu zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3834W na odcinku biegnącym na terenie Powiatu Sochaczewskiego od granicy z Powiatem Żyrardowskim do m. Skrzelew w km 2+220 – 3+090 o długości 870 m.

            Działanie takie umożliwi Powiatowi Żyrardowskiemu kompleksowe wykonanie planowanej inwestycji. Jednocześnie jest to wymogiem formalnym niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Reasumując, w związku z wystąpieniem Powiatu Żyrardowskiego o przekazanie mu zadania obejmującego zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej nr 3834W w celu powierzenia zadania inwestycyjnego - dla przekazania tego zadania niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu w Sochaczewie.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-06 09:33:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 09:33:26
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356561]

przewiń do góry