UCHWAŁA  NR XXXIII/165/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

 

w  sprawie  powierzenia  Gminie  Nowa  Sucha  zadania

zarządzania  publiczną  drogą  powiatową

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985  roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

 

§  1

 

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Nowa Sucha do prowadzenia zadanie publiczne obejmujące zarządzanie drogą powiatową Nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha - Guzów na odcinku w km 4+800 – 6+460 o długości 1660 m oraz na odcinku w km 8+900 – 9+800 o długości 900 m - w zakresie realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa
w ciągu komunikacyjnym na terenie Gminy Nowa Sucha –Etap I”.

 

 

§  2

 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Sochaczewie a Wójtem Gminy Nowa Sucha.

 

 

§  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) zarządzanie drogami może  być przekazywane między zarządcami (w przypadku dróg gminnych i powiatowych odpowiednio Wójtem i Zarządem Powiatu) w trybie porozumień. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż zarządcy drogi nie są ich właścicielem, a jedynie
w imieniu właściciela sprawują zarząd drogi. Wobec powyższego porozumienie pomiędzy zarządcami dróg nie może być traktowane jako czyn pełnej autonomii w przejmowaniu lub przekazywaniu określonych zadań związanych z zarządzaniem drogami, a tym samym wymaga ono uprzedniej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z planowaną przez Gminę Nowa Sucha realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym na terenie Gminy Nowa Sucha – Etap I” polegającego na przebudowie drogi gminnej dz. ew. nr 148 w m. Wikcinek oraz dwóch odcinków na drodze powiatowej, Rada Powiatu wyraża zgodę na powierzenie Gminie Nowa Sucha zadania zarządzania publicznymi drogą powiatową nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – Guzów na odcinku w km 4+800 – 6+460 o długości 1660 m oraz na odcinku
w km 8+900 – 9+800 o długości 900 m.

            Działanie takie umożliwi Gminie Nowa Sucha kompleksowe wykonanie planowanej inwestycji. Jednocześnie jest to wymogiem formalnym niezbędnym do złożenia wniosku
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Reasumując, w związku z wystąpieniem Gminy Nowa Sucha o przekazanie jej zadania obejmującego zarządzanie odcinkami drogi powiatowej nr 3835W w celu powierzenia zadania inwestycyjnego - dla przekazania tego zadania niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu w Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-06 09:31:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 09:31:44
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350535]

przewiń do góry