UCHWAŁA  NR XXXIII/163/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  statutu

Domu  Pomocy  Społecznej  w  Młodzieszynie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. i  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  595  z  późn. zm.)  oraz  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  885  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

W  statucie Domu  Pomocy  Społecznej  w  Młodzieszynie,  stanowiącym  załącznik 
do  uchwały  Nr  V/26/2011  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie z  dnia  31  marca  2011  roku  w  sprawie  statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Młodzieszynie,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      §  2  otrzymuje  brzmienie:

 

„ § 2. Dom  działa  w  szczególności  na  podstawie:

1)      ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  182  z  późn. zm.);

2)      ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  885  z  późn. zm.);

3)      rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  sierpnia  2012  roku  w  sprawie   domów  pomocy  społecznej  (Dz.U.  z  2012 r.,  poz. 964);

4)      statutu.”;     

 

2)      §  4  otrzymuje  brzmienie:

 

„ § 4. Dom  jest  przeznaczony  dla  osób  przewlekle  somatycznie   chorych  oraz  osób  niepełnosprawnych  fizycznie.”

 

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

Powiat  Sochaczewski  w  miesiącu  sierpniu  2014  roku  uzyskał  zgodę  Wojewody  Mazowieckiego  na  zmianę  typu  domu (Domu  Pomocy  Społecznej) z  domu  dla  osób  przewlekle  somatycznie  chorych  na  dom  dla  osób  przewlekle  somatycznie  chorych  oraz  dla  osób  niepełnosprawnych  fizycznie.  Zmiana  typu  domu  pozwoli  na  rozszerzenie   usług  świadczonych  przez  placówkę  i  pozyskanie  nowych  mieszkańców,  a  tym  samym  łatwiejszym  stanie  się  pełnego  obłożenia  i  zbilansowania  kosztów utrzymania  Domu.

Zmiana  typu  Domu  wymaga  zmiany  zapisów  Statutu  Domu  Pomocy  Społecznej 
w Młodzieszynie.  Przy  okazji  zaktualizowano  akty  prawne  w  oparciu,  o  które  działa  Dom  Pomocy  Społecznej.

Nadawanie  statutu  jednostce  organizacyjnej  powiatu  i  zmian  w  Statucie  należy 
do  kompetencji  organu  stanowiącego  tj.  Rady  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-06 09:26:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 09:26:40
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349637]

przewiń do góry