Uchwała Nr XXXII/159/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 771.830 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 155.100 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.714.233 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 661.700 zł. Dochody bieżące zmniejsza                          się o kwotę 155.100 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.703.854 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.130 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4.010.379 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 903.390 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 286.660 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.037.563 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413.260 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 286.660 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.079.853zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 490.130 zł. Plan wydatków majątkowych                  po zmianie wynosi 5.957.710 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

 

§ 2

 

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

3. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych            i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

 

 

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych”.

 

 

§ 3

 

 

1. Zmniejszeniu uległ plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł , który po zmianach  wynosi 142.046 zł. Plan rezerwy kryzysowej nie uległ zmianie i wynosi 110.000 zł. Łączny plan rezerw wynosi 252.046 zł.

 

§ 4

 

 

§ 11 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Uzasadnienie

 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 110.000 zł – środki związane z wyłączeniem   z produkcji gruntów rolnych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego                   pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka                   w miejscowości Dębówka”.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z niewykonaniem planu w paragrafie wpływów z różnych dochodów (podatek VAT) zmniejsza się plan w tym paragrafie o kwotę 155.100 zł. Planowana sprzedaż nieruchomości nie objęta jest podatkiem VAT.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z wysokim wykonaniem planu w paragrafie pozostałych odsetek zwiększa się go o kwotę 50.000 zł - są to odsetki od lokat bankowych.


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Powiatowej

W rozdziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 33.700 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2014 większa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.700 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz wydatki bieżące.

W związku z umową Nr 3/2014 zawartą z Firmą Mars Polska Sp. z o.o. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                       z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i usług związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł.

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane               z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym urealniono plany w paragrafach wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) o kwotę 320.100 zł, do poziomu wykonania.

Kwota zwiększeń z tytułu zajęcia pasa drogowego posłuży zabezpieczeniu środków na inwestycje w rozdziale 60014.

 

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się plan w paragrafie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 155.000 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem.

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie o kwotę 100 zł w związku ze zwiększonymi wpływami            z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o kwotę 200 zł w związku ze zwiększonymi wpływami             z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze sprzedażą złomu w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie wprowadza się nowy paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątku z planem 130 zł.

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2014 zwiększa się plan                   w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące               z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na prawidłową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami za wyżywienie wychowanków oraz opłat za ścieki zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie o kwotę 15.600 zł.

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 30.000 zł, są to zwroty środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 480.000 zł.

Zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych:

·         zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej               Nr 3827W na odcinku Czyste – Kaźmierów” na „Przebudowa drogi powiatowej        Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste”. Wartość zadania                nie ulega zmianie i wynosi 150.000 zł,

·         w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej” zmniejsza się plan o kwotę 54.100 zł, środki z tego zadania przeniesione zostają na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Brzozów”,

·         w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego                pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802 W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” przenosi się kwotę 67.500 zł, (w tym środki pozyskane  z Gminy Brochów zmniejszone zostają o kwotę 33.750 zł oraz wkład własny powiatu zmniejsza się          o kwotę 33.750 zł) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805W w miejscowości Brochów” z planem 67.500 zł,

·         w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” zmniejsza się jego wartość o kwotę 471.819 zł, środki te przenosi się na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” (110.000 zł – środki z Gminy Teresin) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” 212.409 zł – środki                z gminy Teresin i 149.410 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,

·         zwiększony zostaje plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” o kwotę 110.000 zł – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 110.000 zł z Gminy Teresin (przeniesione z zadania pn. „Przebudowa mostu          w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew”) łączna wartość zadania wynosi 220.000 zł,

·         zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej        Nr 3813W w miejscowości Witkowice” o kwotę 120.000 zł – środki własne powiatu pochodzące ze zwiększonych dochodów własnych powiatu (środki z tytułu zajęcia  pasa drogowego),

·         wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana podkładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi”, zwiększenie w kwocie 200.000 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych(środki z tytułu zajęcia pasa drogowego),

·         wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Miękinki” zwiększenie w kwocie 50.000 zł z dochodów własnych powiatu.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Celem zabezpieczenia środków na wydatki przenosi się kwotę 2.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

 

 

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych kwotę 4.000 zł. Są to wydatki związane z organizacją sesji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej                   w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie”. Zwiększenia w kwocie 10.130 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Środki na zwiększenie pochodzą                       m.in. z rezerwy ogólnej.

 

 

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników przesunięto z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 28 zł na paragraf podróży służbowych krajowych.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.899 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 51.599 zł.

Na podstawie pisma z jednostki przesunięto z paragrafów wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu usług pozostałych kwotę 13.899 zł na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zakupu usług zdrowotnych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na badania lekarskie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy.

W związku z podpisaną umową Nr 3/2014 zawarta z Firmą Mars Polska sp. z o.o. wprowadza się środki w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych na sumę 30.000 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu materiałów i usług przeznaczonych na remont instalacji centralnego ogrzewania, środki zostały przeprowadzone przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy Nr UD16/2014

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2014 wprowadza się środki              w kwocie 3.700 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie pomocy mieszkaniowej, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące.

W związku ze zmianą przeznaczenia środków pozyskanych na mocy umowy Nr 12/2014 zawartej z Gminą Miasto Sochaczew przenosi się środki w kwocie 4.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w związku                 z planowanym zakupem umundurowania.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. ”Modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym                 w Sochaczewie” realizowanym w rozdziale 75020.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na umowy zlecenia osób zatrudnionych jako opiekunowie na koloniach letnich przesuwa się kwotę 1.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, które przeprowadzone zostaną w Zespole Szkół Ogólnokształcących      w okresie wakacyjnym. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 12.500 zł oraz zwiększeń na kwotę 37.500 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Zwiększono plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz ze zwiększonych dochodów                      w działach 801 i 854.

Zmiany spowodowane są koniecznością naprawy komina ciepłowni budynku szkoły oraz naprawy powierzchni dachu hali sportowej w Zespole Szkół w Teresinie, w Zespole Szkół  im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie zabezpieczono środki przeznaczone na opłatę za telefon stacjonarny, zakupem materiałów do remontu sal lekcyjnych oraz korytarza. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zabezpieczono środki na remont szatni.

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.100 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł.

Utworzono nowy paragraf wynagrodzeń bezosobowych z planem 3.000 zł. Zmniejszono paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80120 i 80130.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększono plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 166.097 zł. Są to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci                         w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85204 i 85218.

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem zabezpieczenia środków na wydatki przeniesiono kwotę 22.476 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług dostępu do sieci internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz różnych opłat i składek.

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 165.462 zł, oraz zwiększeniu     w kwocie 68.131 zł.

Zmniejszeniu ulega paragraf świadczeń społecznych (kwota z tego paragrafu posłuży zabezpieczeniu środków w rozdziale 85201).

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 68.131 zł, z czego kwota 45.000 zł to środki wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego    Nr 70, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejszono plan o kwotę 24.635 zł oraz zwiększono plan wydatków               o kwotę 869 zł.

Zwiększa się paragraf wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 869 zł.

Zmniejsza się paragraf wydatków bezosobowych (24.000 zł) i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 635 zł. Środki zmniejszenia przenosi się m.in. do rozdziału 85201.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2014 zwiększa się plan                        w paragrafie dotacji celowych przekazywanych do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku ze szkoleniem z zakresu BHP przesunięto z paragrafu zakupu energii kwotę  1.040 zł na paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dodano nowy paragraf wpłat na PFRON, zwiększenie w kwocie 8.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z działu 801.

 

 

 

 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł. Kwota przeznaczona została na działania związane z ochroną środowiska na terenie powiatu. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 90019.

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmiany w rozdziale tym polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami                       w wysokości 520 zł.

Zmniejsza się paragraf zakupu usług pozostałych, zwiększa się paragraf zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych.

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na      2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej               Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” o kwotę 120.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 160.000 zł w tym środki własne 140.000 zł oraz środki do pozyskania 20.000 zł.

2. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Czyste – Kaźmierów” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piasecki – Kaźmierów – Czyste”.

3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” o kwotę 361.819 zł. Są to środki pozyskane (149.410 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej) i z Gminy Teresin (212.409 zł – nadwyżka środków z zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew). Plan po zmianach wynosi 516.819 zł w tym środki własne powiatu 155.000 zł i środki pozyskane 361.819 zł.

4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” o kwotę 471.819 zł (środki pozyskane). Plan po zmianach wynosi 1.300.181 zł w tym środki własne 45.000 zł, środki pozyskane 1.255.181 zł w tym z Gminy Teresin 627.591 oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej 627.590 zł.

5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” o kwotę 67.500 zł w tym środki własne zmniejszają się o 33.750 zł i środki pozyskane z Gminy Brochów o 33.750 zł. Plan po zmianach wynosi 564.149 zł w tym środki własne 186.250 zł i środki pozyskane 377.899 zł, w tym z Gminy Brochów 186.250 zł i z Urzędu Wojewódzkiego 191.649 zł.

6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 54.100 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 35.000 zł.

7. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W           w miejscowości Brzozów”. Zwiększenie w kwocie 54.100 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 54.100 zł. Są to środki pozostałe jako nadwyżka z zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej”,

8. Dodano się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana podkładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi”. Zwiększenie w kwocie 200.000 zł – środki własne. Łączna wartość zadania wynosi   200.000 zł.

9. Dodano się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka”. Zwiększenie w kwocie 220.000 zł – środki pozyskane, w tym z Gminy Teresin – 110.000 zł oraz 110.000 zł środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Łączna wartość zadania wynosi 220.000 zł.

10. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W            w miejscowości Miękinki”. Zwiększenie w kwocie 50.000 zł – środki własne. Łączna wartość zadania wynosi 50.000 zł.

11. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805W                 w miejscowości Brochów”. Zwiększenie w kwocie 67.500 zł, w tym środki własne 33.750 zł oraz środki pozyskane z Gminy Brochów – 33.750 zł. Łączna wartość zadania wynosi    67.500 zł są to środki pozostałe jako nadwyżka z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”.

12. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci teleinformacyjnej                         w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 10.130 zł – środki własne. Łączna wartość zadania wynosi 10.130 zł.

 

 

 

Zmiany  w załączniku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W Zespole Szkół Ogólnokształcących przeniesiono w planie wydatków środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu środków żywności na paragraf zakupu usług pozostałych             w związku z renowacją krzeseł.

W związku z otrzymaną darowizną od sponsorów zwiększono plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej o kwotę 7.000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. Po stronie wydatków zwiększa się o 7.000 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem otrzymanych środków na zakup sztandaru szkolnego.


zal_nr_1_dochody_nr_xxxii_159_2014.xls
zal_nr_2_wydatki_nr_xxxii_159_2014.xls
zal_nr_3_wydatki__biez_nr_xxxii_159_2014.xls
zal_nr_4_wyd_maj_nr_xxxii_159_2014.xls
zal_nr_5_adm_rzadowa_nr_xxxii_159_2014.xls
zal_nr_6_inwestycyjny_nr_xxxii_159_2014.xlsx
zal_nr_7_dot_cel_dla_podm_zal_nr_xxxii_159_2014.xlsx
zal_nr_8_rachunki_wydzielone_nr_xxxii_159_2014.xlsx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-07 09:58:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-07 09:58:24
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350284]

przewiń do góry