Sochaczew, 24 czerwca 2014r

RŚ.A.6341.1.2014

 

 

D E C Y Z J A

 

 

                Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1,2, 3 i 7a, art. 128 ust. 1, art. 131, art.135, pkt 1 i art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2012r, poz.145 z późn. zmianami ) i art. 49, 104 i 107 ustawy       z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz.267),

po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. reprezentowanego przez               p. Marcina Składowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.02.2014r,

 

dotyczącego wygaszenia decyzji Starosty Sochaczewskiego znak: RŚ.A.6225-5/04 z dnia 28.06.2004r i wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Wólka Smolana – Konary oraz na wprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach,

 

o r z e k a m

 

I.     Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Sochaczewskiego wydanej w dniu 28.06.2004r znak: RŚ.A.6225-5/04 udzielającej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji                     w Sochaczewie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Sochaczew i Gminy Brochów oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach.

 

II.  Udzielić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka  z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód polegające na :

 

1. poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, w ilości :

Qmax h    =  400 m3/h

Qśr/d  =  5 750 m3/dobę

Q max rok =   2 000 000 m3 /rok;

 

dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Sochaczew i Gminy Brochów, w tym         na potrzeby Gminy Brochów:

Qmax h    =  107 m3/h

Qśr/d  =  1 850 m3/dobę

Q max rok =   600 000 m3 /rok;

z ujęcia wód podziemnych składającego się z następujących studni podstawowych:

a)      studni nr 2c o głębokości 63,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną         Q = 90,0 m3/h przy depresji S = 3,2 m,

b)      studni nr III o głębokości 60,8 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną        Q = 134,0 m3/h przy depresji S = 5,2 m,

c)      studni nr 4b o głębokości 46,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną        Q = 83,0m3/h przy depresji S = 2,9 m,

d)      studni nr 8c o głębokości 36,4 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną         Q = 43,0 m3/h przy depresji S = 2,8 m,

e)      studni nr 9c o głębokości 45,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną         Q = 56,0 m3/h przy depresji S = 2,5 m,

f)        studni nr XII o głębokości 50,0m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną       Q = 125,0 m3/h przy depresji S = 6,2 m,

 

oraz ze studni awaryjnej 8a o głębokości 37,4 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną Q = 39,0 m3/h przy depresji S = 2,6 m,

 

 

eksploatowanych w ramach ustalonych zasobów wody w kat „B”, które wynoszą Q = 710,0 m3/h przy depresji S = 3,0 – 7,5 m, zatwierdzonych decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii znak: KDH/013/2708/B/68 z dnia 29.02.1968r.

 

2. odprowadzaniu wód popłucznych  pochodzących z płukania filtrów odżelaziających       w stacji uzdatniania wody w Konarach, po ich oczyszczeniu w odstojniku poprzez drenaż rozsączający do ziemi,  w ilości:

Qmax h = 6,0 m3/h

Qśrd = 12,0 m 3/d

Qmax roczne = 4 300 m3/rok

 

oraz stężeniach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości :

Odczyn = 6,5 – 9,0 pH

      ChZT =125 mg/l

         SFE =10 mg/l

         Szaw.og. = 35 mg/l.

 

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się  z zastrzeżeniem spełnienia następujących   warunków :

a)      prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej poprzez pobieranie wody w ilościach     odpowiadających zaspokojeniu faktycznych potrzeb użytkownika, nie dopuszczając do jej marnotrawienia,

b)      użytkowania ujęcia w taki sposób, aby ilość pobieranej wody nie wykraczała poza wartości wydajności eksploatacyjnej określonej dla ujęcia,

c)      utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń służących do poboru, rozprowadzania, uzdatniania wody, odstojnika wód popłucznych oraz drenażu rozsączającego,

d)      prowadzenia systematycznej konserwacji studni poprzez utrzymywanie w należytym stanie obudowy studni i kontrolowanie szczelności przewodów, armatury    i obudowy,

e)      prowadzenia codziennej kontroli ilości pobieranej wody w studniach – pomiary prowadzić należy raz dziennie o określonej porze,

f)       prowadzenia systematycznych obserwacji poziomu zwierciadła wody w studniach        ( nie rzadziej niż raz na kwartał) i notowania wyników tych obserwacji w książce eksploatacji studni,

g)      prowadzenia systematycznej kontroli jakości wody, zaleca się wykonywanie analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych z częstotliwością określoną przepisami sanitarnymi w tym zakresie,

h)      prowadzenia ewidencji ilości powstających wód popłucznych na podstawie zużycia wody do płukania filtrów ze wskazań wodomierza zainstalowanego w stacji uzdatniania wody,

i)        prowadzenia okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków w oparciu         o próbki pobrane w punkcie kontrolno - pomiarowym za odstojnikiem wód popłucznych,

j)        przekazywania wyników prowadzonych pomiarów do Starostwa Powiatowego        w Sochaczewie.

 

IV. Pozwoleń wodnoprawnych określonych w ust. II pkt 1 i pkt 2 udziela się na okres    10 lat, tj. do dnia 24 czerwca 2024r.

 

V. Niniejsze  pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 

U z a s a d n i e n i e

 

                        W dniu 17 marca 2014r Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew           Sp.  z  o.o.,  wystąpił z wnioskiem dotyczącym wygaszenia decyzji Starosty Sochaczewskiego znak: RŚ.A.6225-5/04 z dnia 28.06.2004r  i wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Wólka Smolana – Konary oraz na wprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach.   Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku postępowanie administracyjne w sprawie zostało wszczęte w dniu 5 czerwca 2014r.

 Wnioskodawca przedłożył:

·        „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych w okolicy wsi Wólka Smolana i Konary w gminie Brochów oraz na odprowadzenie do ziemi oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach”, który spełnia warunki określone w art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2012r, poz.145 z późn. zm.),

·         „Aneks nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych w kat „B” z utworów czwartorzędowych obejmujących wyniki prac i badań otworów 2c, 3c, 6c, 7c, 8c, 9c na terenie ujęcia Chodakowskich Zakładów Włókien Sztucznych CHEMITEX w Wólce Smolanej”,

·         „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych ustalającej zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych Wólka Smolana – Konary Otwór nr XII”,

·         „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych ustalającej zasoby  eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych Wólka Smolana – Konary Otwór nr III”,

·         pismo znak: ZK 7000/12/2014 Urzędu Gminy Brochów z dnia 8 kwietnia 2014r,

·         opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

Oprócz w/w przedłożonych dokumentów uwzględniono również informacje zawarte       w posiadanych przez organ dokumentach:

·        Opinia „Wpływ eksploatacji ujęcia wód podziemnych w Konarach na tereny sąsiednie”, dr Bogusław Kazimierski,  dr Ewa Plichowska – Kazimierska. Opinia ta konkludowała, że eksploatacja nie przekraczająca 400m3/h nie spowoduje naruszenia poziomu wód na terenie KPN jak również ściągnięcia wód z Bzury, czyli jest optymalną wielkością na którą może być wydane pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia,

·        Opinia „ Wpływ eksploatacji studni ujęcia Konary na uwilgotnienie profilu glebowego na działce należącej do Pani Elżbiety Krupińskiej, zamieszkałej w miejscowości Wólka Smolana 36, 05-088 Brochów” autorstwa : dr Tomasz Falkowski, dr Dorota Janica, która reguluje wpływ eksploatacji studni na uwilgotnienie profilu glebowego w tym rejonie.

       Zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013r   poz.267)  strony postępowania zostały powiadomione w sposób określony przepisem art.127, ust 7a ustawy prawo wodne i art. 49 KPA o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń poprzez umieszczenie na stronie BIP Starostwa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Urzędu Gminy Brochów.

W czasie trwania postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, dotyczących warunków jego wydania.      

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, iż nie ma przeszkód faktycznych i formalnoprawnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych                 w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. P. Marcin Składowski,  JARS Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.
  2. Urząd Gminy Brochów.

3.      Właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni nr 2c, III, 4b, 8c, 8a, 9c i XII ( w aktach sprawy) – obwieszczenie.

  1. A/a.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-24 13:07:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 13:07:36
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340735]

przewiń do góry