Uchwała Nr XXXI/156/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 maja 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.108.100 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 69.538 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.097.503 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 319.100 zł. Dochody bieżące zmniejsza  się o kwotę 17.108 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.197.254 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 789.000 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 52.430 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3.900.249 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.428.403 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 389.841 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.420.833 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 691.833 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 389.841 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.953.253 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 736.570 zł. Plan wydatków majątkowych  po zmianie wynosi 5.467.580 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

§ 2

 

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

2 . Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik   Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

3. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie aneksu do umowy nr NPPDL/II/I/2014 dotyczącej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” zmniejszono plan w paragrafach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu    (o kwotę 15.108 zł) oraz w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (o kwotę 52.430 zł). Łączna kwota zmniejszenia wynosi 67.538 zł.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w m. Okopy” przenosi się z w/w zadania środki w kwocie 23.886 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra dł. ok. 7,5km” jako środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego przesuwa się kwotę 2.000 zł z paragrafu wpływów z różnych dochodów na paragraf wpływów z różnych opłat.

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Powiatowej

Na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Sochaczew w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie o numerach 2/2014 i 3/2014 zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4824/351/14 wprowadza się zwiększenie planu dochodów o kwotę 777.000 zł w paragrafie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew”.

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z planowaną sprzedażą maszyn rolniczych i pojazdów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego utworzono nowy paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z planem 12.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zaplanowane wydatki inwestycyjne w oświacie.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-2B-JH/13 zwiększono plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat                      z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 287.100 zł.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 15.988 zł oraz zwiększeń na kwotę             725.450 zł.

Na podstawie aneksu do umowy nr NPPDL/II/I/2014 dotyczącej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” zmniejszono plan w paragrafach zakupu usług remontowych (o kwotę 15.108 zł) oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (o kwotę 52.430 zł). Łączna kwota zmniejszenia wynosi 67.538 zł.

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4824/351/14 zwiększa się plan                       w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 777.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew”.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w m. Okopy” nadwyżka zabezpieczonych środków finansowych na w/w zadanie zostaje przesunięta na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra dł. ok. 7,5km”, w proporcji finansowania 50:50 w tym Urząd Gminy Nowa Sucha 23.886 zł oraz środki własne 23.886 zł, łącznie wartość zadania wynosi 47.772 zł.

Dodatkowo celem urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono z w/w paragrafu kwotę 880 zł na paragraf zakupu usług pozostałych.

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z w/w paragrafu kwotę 340 zł na paragraf wynagrodzenia bezosobowego.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym celem urealnienia planu wydatków związanych z kwalifikacją wojskową przeniesiono z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, leków, zakupu usług pozostałych, delegacji oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kwotę 741 zł na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy oraz zakupu energii.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 15.766 zł oraz zwiększeń na sumę 45.766 zł.

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie o numerach 2/2014 i 3/2014 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych                o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na zakup sorbentów, neutralizatorów, zakup części                   i materiałów do naprawy pojazdów, zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego użytku, oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dodatkowo na podstawie pisma z jednostki przesunięto kwotę 15.766 zł z paragrafów równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy, oraz opłat          z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, odpis na ZFŚS, na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania komendy oraz kosztem badan lekarskich z zakresu medycyny pracy.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z rozdziału 80195 kwotę 741 zł.

 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z rozdziału 80195 kwotę 120 zł.

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z rozdziału 80195 kwotę 3.641 zł.

 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z rozdziału 80195 kwotę 24.935 zł.

 

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym zmniejszono plan o kwotę 2.952 zł oraz zwiększa go o kwotę 1.500 zł.

Przesuwa się kwotę 1.500 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku                    z planowanymi szkoleniami pracowników. Dodatkowo celem urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan w w/w paragrafie               o kwotę 1.452 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 80120.

 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejszono plan o kwotę 1.500 zł oraz zwiększa go o kwotę 33.788 zł.

Przesuwa się kwotę 1.500 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług remontowych w związku z malowaniem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Dodatkowo celem urealnienia paragrafu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan w w/w paragrafie o kwotę 30.288 zł oraz zwiększa się plan                  w paragrafie wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu               pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących                w Sochaczewie” o kwotę 2.000 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów działu 80130.

Środki na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pochodzą z rozdziałów 80114, 80134, 80140 i 80195.

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększono plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   o kwotę 172.639 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu gaśnic dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół w Teresinie oraz uzupełnienia wyposażenia                      o środki dydaktyczne niezbędne do nauki w zawodzie technik logistyki.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80195.

 

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z do rozdziału 80120 kwotę 717 zł.

 

 

 

 

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym dokonano urealnienia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc z do rozdziału 80120 kwotę 81 zł.

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 242.220 zł oraz zwiększono                 go o kwotę 17.000 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszając plan w w/w paragrafie o kwotę 242.220 zł i rozdysponowując ją pomiędzy pozostałe rozdziały działu 801 i 854. Dodatkowo kwotę 7.000 zł przeniesiono na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” z planem 10.000 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z rozdziału 80130. Środki zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe po uzgodnieniu potrzeb             z dyrektorami jednostek.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 25.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę     57.688 zł.

W związku z wyższą niż zakładano ilością dzieci z powiatu Sochaczewskiego umieszczonych w innych jednostkach na terenie kraju zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 57.688 zł. Kwota zwiększenia pochodzi z paragrafów świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych (łącznie      25.000 zł) oraz z rozdziałów 85204 oraz 85218.

 

 

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem urealnienia planu wydatków na 2014 rok przenosi się z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podróży służbowych krajowych kwotę 19.000 zł na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego, różnych opłat i składek oraz podatku od nieruchomości.

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85201 zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000 zł.

 

 

Rozdział 85218 Rodziny zastępcze

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85201 zmniejsza się plan                     w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 22.688 zł.

 

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                          i ośrodki interwencji kryzysowej

W związku z przejściem psychologa z własnej działalności na umowę zlecenie, zwiększone wyjazdy w środowisko oraz naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono środki w kwocie 11.044 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń   na sumę 2.977 zł oraz zwiększeń na sumę 290.077 zł.

Przesunięto z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.977 zł na paragrafy wynagrodzeń osobowych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na płace, zakup okularów do pracy przy komputerze oraz szkolenia z zakresu BHP.

Dodatkowo na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Gospodarki Społecznej Nr DF-I-074-2B-JH/13 zwiększono plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne - środki z Funduszu Pracy w wysokości 287.100 zł.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan w w/w paragrafie o kwotę 12.136 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80195             i 85495.

 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zwieszenia w paragrafach podróży służbowych krajowych (wyjazdy wychowanków) oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.797 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

 

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejszono plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18.827 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na       2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

 

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” o kwotę 52.430 zł – środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wartość po zmianach wynosi 631.649 zł.

2. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” o kwotę 218.000 zł. Plan po zmianach wynosi 1.772.000 zł w tym środki własne 45.000 zł oraz środki pozyskane 1.727.000 zł           (w tym zmienia się zapis środków w lit. A z do pozyskania na pozyskane w kwocie 777.000zł).

3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” o kwotę 2.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 7.000 zł.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego                       dla oświaty”, zwiększenie w kwocie 10.000 zł – środki własne. Plan po zmianach 10.000 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra,               dł. ok 7,5 km”, z planem 47.772 zł, w tym środki własne powiatu – 23.886 zł i środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha – 23.886 zł (są to środki pozostałe jako nadwyżka z zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w m. Okopy ”).

6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w m. Okopy” o kwotę 47.772 zł. W tym środki własne zmniejszenie o kwotę            23.886 zł oraz środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha zmniejszają się o kwotę 23.886 zł. Suma zadania po zmianach wynosi 232.228 zł, w tym środki własne – 116.114 zł i środki pozyskane – 116.114 zł.

 

zal_nr_1_dochody_nr_xxxi_156_2014.xls

zal_nr_2_wydatki_nr_xxxi_156_2014.xls

zal_nr_3_wydatki__biez_nr_xxxi_156_2014.xls

zal_nr_4_wyd_maj_nr_xxxi_156_2014.xls

zal_nr_5_adm_rzadowa_nr_xxxi_156_2014.xls

zal_nr_6_inwestycyjny_nr_xxxi_156_2014.xlsx

zal_nr_7_dot_cel_dla_podm_zal_i_niezal_nr_xxxi_156_2014.xlsx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-29 14:16:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 14:18:17
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350096]

przewiń do góry