UCHWAŁA  NR   XXXI/157/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 22 MAJA 2014 ROKU

 

         w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego

        w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2013 r.  -  31.12.2013 r.

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy  z  dnia   29  września  1994  roku  o rachunkowości  (Dz. U.  z  2013 r.  poz.  330 z późn. zm. )  i  art.  121  ust.  1 i ust.  4  pkt.  3  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku o  działalności  leczniczej  (Dz. U. z  2013 r.   poz.  217 z późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

                                                                       §  1

 

1.      Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe Zespołu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2013 r.  -  31.12.2013 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane przez   Radę  Społeczną  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie. 

2.      Sprawozdanie  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta,  który  nie  wniósł  uwag  do  jego  prawidłowości  i  rzetelności,  przedstawienia  sytuacji  majątkowej
i  finansowej,  wyniku  finansowego  oraz  rentowności  badanej  jednostki.

 

§  2

 

Uchwałę  przekazuje  się  Dyrektorowi  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego   w  Sochaczewie  celem  jej  złożenia  wraz    z  rocznym  sprawozdaniem  i  opinią  biegłego  rewidenta  w  Urzędzie  Skarbowym   w  Radomiu.

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

                                                                       §  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W  myśl  ustawy  o  działalności  leczniczej,  podmiot,  który  utworzył  podmiot  leczniczy,  sprawuje  nadzór  nad  zakładem  opieki  zdrowotnej  między  innymi  w  zakresie  gospodarki  finansowej. 

W  ramach  tego  nadzoru,  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzający,  nie  później  niż  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Przed  zatwierdzeniem  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostek  podlega  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  zaopiniowaniu  przez  Radę  Społeczną  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego.

Roczne  sprawozdanie  finansowe  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres   01.01.2013 r.  -  31.12.2013 r.  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  uzyskało  pozytywną  opinię  Rady  Społecznej.  Uchwałę  zatwierdzającą  roczne  sprawozdanie  finansowe  przyjmuje  Rada  Powiatu,  jako  organ  stanowiący  podmiotu,  który  utworzył  zakład.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-27 11:15:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-27 11:15:44
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350212]

przewiń do góry