Uchwała Nr XXIX/147/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, 217, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu           w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.153.137 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 20.800 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.058.941 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 479.958 zł. Dochody bieżące zmniejsza  się o kwotę 20.800 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.895.262 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.673.179 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3.163.679 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.803.608 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 413.271 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.382.271 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 852.836 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 413.271 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.651.261 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.950.772 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.731.010 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.

 

§ 2

 

1. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.323.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-  zaciągniętych pożyczek – 1.165.330 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek z lat ubiegłych – 158.000 zł,

 

2) Przychody w wysokości 3.473.330 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2014 rok obejmują zmiany zgodnie  z załącznikiem    Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

 

§ 3

  

1. § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na :

1)      sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.165.330 zł.

  

§ 4

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2014 rok”.

 

 

2. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2014 roku”

 

 

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych”.

§ 5

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

 

§ 8 oraz załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” otrzymuje brzmienie „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 6

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie

 

Zmiany w planie przychodów

Plan przychodów budżetowych na rok 2014 został zwiększony o kwotę 258.000 zł w paragrafie wolnych środków do wysokości 2.308.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie ogrodzenia wzdłuż części parku zabytkowego przy drodze powiatowej Wszeliwy – Iłów na działce zajmowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie” - 38.000 zł,

- „Budowa oczyszczali ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” - 100.000 zł,

- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w miejscowości Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej” – 80.000 zł.

- „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – 40.000 zł.

Łączna wartość przychodów po zmianie wynosi 3.473.330 zł.

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia w łącznej kwocie 1.869.099 zł.

W paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwocie 9.100 zł (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew) w planie jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie z przeznaczeniem za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej”,

W paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.420.000 są to:

·         środki pozyskane z Gminy Teresin na podstawie Umowy Nr 12/2014 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu  w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” w kwocie 950.000 zł,

·         środki pozyskane z Gminy Brochów na podstawie Umowy Nr 9/2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”,  w kwocie 220.000 zł,

·         środki pozyskane z Gminy Teresin na podstawie Umowy Nr 4/2014 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4132W Kampinos -  Krubice – Paprotnia”,  w kwocie 50.000 zł,

·         środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha na podstawie Umowy Nr 10/2014  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W, w m. Kozłów Biskupi”, zwiększenie w kwocie 60.000 zł,

·         środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha na podstawie Umowy Nr 11/2014   z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w m. Okopy” w kwocie 140.000 zł,

 

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 wprowadzono następujące zmiany:

·         kwotę 244.079 zł wprowadzono w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych  z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”,

·         kwotę 195.920 zł wprowadzono w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na zadanie bieżące pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”,

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia  na kwotę 5.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014.

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Powiatowej

Zwiększa się plan dochodów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 143.331 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego               Nr 2/2014.

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 zwiększa się plan w tym rozdziale w kwotę 90.214 zł, w paragrafie  subwencji ogólnych z budżetu państwa                            z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększenia planu w  kwocie 860 zł dokonano w celu urealnienia w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem na koniec lutego 2014r. w paragrafie pozostałych odsetek                            od rachunków bankowych jednostki Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.800 zł. Powyższe zmiany dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz za dzieci      w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę 24.000zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku ze zwrotem wynagrodzenia płatnika za 2013 rok zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.900 zł.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 dokonano zwiększenia planu      w tym rozdziale w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania                         o niepełnosprawności.

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększenia planu w kwocie 13.733 zł dokonano w paragrafie wpływów z usług w planie jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, po analizie sprawozdań za luty 2014r. i wyższym niż zakładano wykonaniem w tym paragrafie z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanek.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan w kwocie 1.500 zł i zwiększa się w kwocie 1.950.599 zł.

Celem urealnienia planu wydatków na 2014 r. przesunięto z paragrafów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz podatku od nieruchomości na paragraf zakupu usług zdrowotnych na kwotę 1.500 zł..

Zwiększa się paragraf zakupu usług remontowych o kwotę 195.920 zł z przeznaczeniem tych środków na zadanie bieżące pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice”.

Zwiększa się planu wydatków w paragrafie wydatków inwestycyjnych na sumę 1.753.179 zł, są to środki pozyskane na zadania:

·         ”Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” w kwocie 950.000 zł, na podstawie podpisanej Umowy z Gminą Teresin Nr 12/2014,

·         ”Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych     Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” w kwocie 220.000 zł na podstawie Umowy z Gminą Brochów Nr 9/2014,

·         „Wykonanie dokumentacji projektowej  na przebudowę drogi powiatowej Nr 4132W Kampinos -  Krubice – Paprotnia” w kwocie 50.000 zł na podstawie Umowy z Gminą Teresin Nr 4/2014,

·         „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych     Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – w kwocie 244.079 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzone do budżetu na podstawie Decyzji Nr 15,

·         „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększenie w kwocie 89.100 zł, środki własne pochodzące ze zwiększonych dochodów Powiatowego Zarządu Dróg i wolnych środków,

·         środki w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na zadnia inwestycyjne                            pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W w m. Okopy”, są to środki z Gminy Nowa Sucha  ujęte w budżecie Powiatu na podstawie Umowy,

·         środki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w m. Kozłów Biskupi”, są to środki zapisane w budżecie Powiatu na podstawie Umowy z Gminą Nowa Sucha,

 

 

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększenia planu w kwocie 50.000 zł w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dokonano z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”. Środki pochodzą z rozdziału 75020.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale  tym dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 5.000zł w paragrafie różnych opłat i składek na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014.

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników przesunięto z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług zdrowotnych kwotę 160 zł.

 

 

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu przesunięto z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych kwotę 1.500 zł na paragrafy opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej               i stacjonarnej sieci telefonicznej.

 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wprowadza się zmniejszenie  planu w kwocie 205.200 zł oraz zwiększenie  w kwocie 100.200 zł. Zmiany polegają na urealnieniu poprzez przesunięcie środków                100.200 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiany dotyczą wprowadzenia paragrafu usług prawnych.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na planowane wydatki w innych rozdziałach zmniejszono plany w paragrafach:

·         zakupu materiałów i wyposażenia – 5.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących      w Sochaczewie” w rozdziale 80120,

·         podatku od towarów i usług – 50.000 zł na zadanie bieżące pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew” w rozdziale 60095,

·         kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł na zadanie bieżące pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzenie przestrzenią w Powiacie Warszawskim – Zachodnim, Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim                   z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”                 w rozdziale 90095.

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmiany w tym rozdziale polegają na przesunięciu środków w planie z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf podróży służbowych krajowych – łączna kwota zmian 5zł stanowi zabezpieczenie wypłaty delegacji służbowych w ramach kwalifikacji wojskowej.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale polegają na zmniejszeniu planu w kwocie 8.039zł oraz zwiększeniu w kwocie 151.370zł, są to:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 zwiększono plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom zawodowym               i funkcjonariuszom, pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu sprzętu, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 143.331 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, wydatków związanych z wynagrodzeniami za umowy zlecenia, składkami ZUS, zakupem części, sprzętu oraz usługami remontowymi.

Dodatkowo na podstawie pisma z jednostki przesunięto z paragrafu dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy kwotę 8.039 zł na paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wypłacanych żołnierzom          i funkcjonariuszom.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 2.525 zł oraz zwiększeń na sumę 2.934 zł.

W związku z naliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w w/w paragrafie o kwotę 2.525 zł. O kwotę 2.934 zł zwiększa się plany                    w paragrafach  wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kwota zwiększenia przeniesiona została z rozdziału 80102.

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszenia planu w kwocie 2.643 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano w celu urealnienia planu do wysokości wykonania, w/w kwota posłuży zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80102 i 80111.

 

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym w związku z naliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszono plan w w/w paragrafie o kwotą 2.550 zł. Zwiększono natomiast plan  w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.064 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80111.

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększenia planu w kwocie 7.646 zł wprowadzono w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych                    w Erminowie w związku przeliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. Środki pochodzą z Rozdziału 80103, 80110, 80114, 80134, 80140 oraz 80146.

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejszenia planu w kwocie 732 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego                w jednostce Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie wprowadza się celem urealnienia planu do wysokości wykonania w związku z wypłatą należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w Rozdziale 80111.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszenia w kwocie 8.423 zł oraz zwiększenia w kwocie 22.854 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków jednostek oświatowych. Zmniejszono plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 8.423 zł do wysokości wykonania                         i zwiększono w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 17.854 zł.

Kwota zwiększenia przeniesiona została z rozdziału 80146.

Dodatkowo w rozdziale tym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł, środki pochodzą z rozdziału 75020.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszenia planu w kwocie 13.713 zł oraz zwiększenia w kwocie 67.747 zł dokonano poprzez przesunięcie środków w kwocie 13.713 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy zakupu usług remontowych (naprawa tablicy rozdzielczej energetycznej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie z przeznaczeniem na wycenę środków trwałych celem sprzedaży), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Kwota zwiększenia 39.441 zł pochodzi                z rozdziałów 80146 oraz 80195.

Dodatkowo wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem dla potrzeb ZSR CKU w Sochaczewie” – wartość zadania 6.593 zł i „Zakup tachimetru dla potrzeb ZSR CKU w Sochaczewie” – wartość zadania 8.000 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych w działach 801 i 854.

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale w związku z naliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego  dokonano zmniejszenia planu w w/w paragrafie o kwotę 3.541 zł oraz zwiększenia na kwotę 1.414 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w pozostałych rozdziałach          działu 801.

 

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejszenia w kwocie 2 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w celu urealnienia                       do wysokości wykonania.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80111.

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenia w kwocie 58.649 zł oraz zwiększenia w kwocie 13.564 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 80111, 80120 oraz 80130.

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale polegają na zmniejszeniu w kwocie 54.939 zł oraz zwiększeniu planu w kwocie 129.063 zł i są to:

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/12/2014 zwiększono plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 90.214 zł.

Przesunięto kwotę 38.849 zł z paragrafu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na paragrafy wynagrodzenia osobowego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz podróży służbowych krajowych.

Dodatkowo kwota 16.090 z paragrafu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń rozdysponowana została na wydatki w rozdziałach 80130, 85406 oraz 85420.

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na sumę 15.800 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz                   w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego.

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmian w łącznej kwocie 7.000 zł polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami dokonano na podstawie informacji z jednostki Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach. Zmniejszono plan w paragrafie zakupu usług pozostałych                     z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w nowo utworzonych paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu środków pochodzących z dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu środków pochodzących z dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania                          o niepełnosprawności.

 

 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe”  Środki na zwiększenie pochodzą z przychodów (wolne środki).

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 4.489 zł oraz zwiększenie w kwocie 6.611 zł,

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80140.

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Stypendium Starosty zabezpieczono w planie jednostek oświatowych środki na wypłatę stypendium w kwocie 20.400 zł. Środki przyznano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/93/2008 z dnia 29.04.2008r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

Zmiany w tym rozdziale dotyczą urealnienia planu wydatków polegającego  na przesunięciu środków pomiędzy jednostkami w ramach paragrafu stypendiów dla uczniów w związku                 z przyznaniem przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie Stypendium Starosty Sochaczewskiego.

 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejszenia planu w kwocie 4.346 zł oraz zwiększenia w kwocie 158.677 zł dokonano poprzez zmniejszenie planu w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z jego naliczeniem i wypłaceniem oraz zwiększono plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług remontowych na kwotę 20.677 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80195 oraz 85495.

Dodatkowo zwiększenie planu w kwocie 138.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane                      w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – 100.000 zł, „Wykonanie ogrodzenia wzdłuż części parku zabytkowego przy drodze powiatowej Wszeliwy – Iłów na działce zajmowanej przez MOW w Załuskowie” – 38.000 zł. Jest to działka należąca do Powiatu Sochaczewskiego.

 Środki na powyższe zadania inwestycyjne pochodzą ze zwiększonych przychodów budżetowych z paragrafu wolnych środków.

 

 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmian w łącznej kwocie 6.200 zł, dokonano w celu urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków w planie pomiędzy paragrafami, zmniejszając zakup usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednocześnie zwiększając w paragrafie podróży służbowych krajowych.

 

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejszenia planu w kwocie 6.315 zł dokonano w celu urealnienia planu w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85420.

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 50.000 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych w związku z podjętym przez Powiat Sochaczewski zadaniem bieżącym                       pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzania przestrzenią w Powiecie Warszawskim – Zachodnim, Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego” – środki pochodzą z rozdziału 75020.

 

 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na      2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

1.      W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” zmianie ulega zapis środków z ”do pozyskania” na „pozyskane” w kwocie 60.000 zł na podstawie Umowy Nr 10/2014 z zawartej Gminą Nowa Sucha,

2.      W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” zmianie ulega zapis środków z „do pozyskania” na „pozyskane” w kwocie 950.000 zł na podstawie Umowy Nr 12/2014 zawartej z Gminą Teresin,

3.      Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4132W Kampinos – Krubice – Paprotnia” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł na podstawie Umowy Nr 4/2014 zawartej z Gminą Teresin,

4.      Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” o kwotę 195.921 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zmienia się zapis środków z „do pozyskania” na „pozyskane” w kwocie 244.079 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zadania   o kwotę 195.921 zł, gdyż część środków z tego zadania została zakwalifikowana jako środki bieżące. Na podstawie Umowy Nr 9/2014 zawartej z Gminą Brochów zmienia się zapis środków z „do pozyskania” na „pozyskane” w kwocie 220.00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 684.079 zł,

5.      Dodane zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia wzdłuż części parku zabytkowego przy drodze powiatowej Wszeliwy – Iłów na działce zajmowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie”. Zwiększenie w kwocie 38.000 zł środki własne. Plan zadania 38.000 zł,

6.      Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej           Nr 3808W w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej”. Zwiększenie           w kwocie 89.100 zł – środki własne. Plan zadania 89.1000 zł,

7.      Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 5.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 5.000 zł,

8.      Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 6.593 zł – środki własne, plan zadania 6.593 zł,

9.      Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tachimetru dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 8.000 zł – środki własne. Plan zadania 8.000 zł,

10.  Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Oczyszczalni ścieków                           w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”. Zwiększenie w kwocie 100.000 zł – środki własne, plan zadania 100.000 zł.

11.  W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W w m. Okopy” zmianie ulega zapis środków z „do pozyskania” na „pozyskane” w kwocie 140.000 zł – na podstawie Umowy z Gminą Nowa Sucha.

12.  Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe”-  zwiększenie w kwocie 40.000 zł – środki własne. Plan zadania 40.000 zł.

 

 

Zmiany  w załączniku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

 

W planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w związku                     otrzymana darowizną z PZU, zwiększono plan w paragrafie otrzymanych spadków                           i darowizn (2.300 zł) oraz pozostałych odsetek od rachunków bankowych (5zł) o łączna kwotę 2.305 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2.305zł.

W planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie                      w związku otrzymana darowizną z Agencji Rolnictwa, zwiększono plan w paragrafie otrzymanych spadków i darowizn (6.400 zł) oraz pozostałych odsetek od rachunków bankowych (20zł) o łączna kwotę 6.420 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków                       w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 4.900 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych o kwotę 1.520 zł.zal_nr_1_dochody_xxix_147_2014.xls
zal_nr_2_wydatki_xxix_147_2014.xls
zal_nr_3_wydatki__biez_xxix_147_2014.xls
zal_nr_4_wyd_maj_xxix_147_2014.xls
zal_nr_5_przychody_i_rozchody_xxix_147_2014.xlsx
zal_nr_6_adm_rzadowa_xxix_147_2014.xls
zal_nr_7_dot_cel_dla_podm_zal_i_niezal_xxix_147_2014.xlsx
zal_nr_8_rachunki_wydzielone_xxix_147_2014.xlsx
zal_nr_9_inwest_xxix_147_2014.xlsx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-10 10:28:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 10:28:34
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340684]

przewiń do góry