UCHWAŁA  NR XXIX/153/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 28 MARCA 2014 ROKU

 

w  sprawie  porozumienia  jednostek samorządu  terytorialnego  położonych  w  obrębie  powiatów: warszawskiego  zachodniego,  nowodworskiego  i  sochaczewskiego 

w  przedmiocie  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  przyszłej  inwestycji  pod  nazwą:  „Zintegrowana  gospodarka  wodna  i  zarządzanie  przestrzenią 

w  Powiecie  Warszawskim  Zachodnim  oraz  Powiecie Nowodworskim

 i  Powiecie  Sochaczewskim  z  uwzględnieniem  obszaru  funkcjonalnego

 Kampinoskiego  Parku  Narodowego”

 

 

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt.  12  oraz  art.  12  pkt.  8  lit. h  ustawy  z dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.),    art.  1  ust.  2 – 4 ustawy  z  dnia  18  lipca  2001  roku  Prawo  wodne  (Dz.U.  z  2012 r.  poz.  145  z  późn. zm.)  oraz  art. 400 a  ust. 1 pkt. 5  i  art. 403  ust. 1  ustawy z  dnia 
27  kwietnia  2001 roku  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  z 2013 r.  poz. 1232  z  późn. zm.),   Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

1.        Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  wynikającym z  konieczności  kompleksowego  uporządkowania  gospodarki  wodnej  na  terenie  Powiatu  Warszawskiego  Zachodniego,  Powiatu  Nowodworskiego  i  Powiatu  Sochaczewskiego  w  obrębie  Gmin:  Błonie,  Izabelin,  Kampinos,  Leszno,  Łomianki,  Ożarów  Mazowiecki,  Stare  Babice,  Czosnów,  Leoncin,  Brochów  i  Teresin -  wyraża  się  zgodę na  podjęcie   przez  Powiat  Sochaczewski współpracy  z  sąsiednimi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  celu  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  dla  przyszłej  inwestycji  pod  nazwą:  Zintegrowana  gospodarka  wodna  i  zarządzanie  przestrzenią  w  Powiecie  Warszawskim  Zachodnim,  Powiecie Nowodworskim i  Powiecie  Sochaczewskim  z  uwzględnieniem  obszaru  funkcjonalnego  Kampinoskiego  Parku  Narodowego”.

2.        Szczegółowe  zasady  współpracy,  o  której  mowa  w  ust.  1  określa  porozumienie  stanowiące  załącznik  do  uchwały,  do  podpisania  którego  upoważnia  się  Zarząd  Powiatu.

 

§  2

 

W  celu  realizacji  zadania,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  zabezpiecza  się  w budżecie  Powiatu  na  rok  2014  kwotę  50.000,00    (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych).

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Obecnie  jedną  ze  szczególnie  istotnych  kwestii  w  tej  części  Mazowsza  tj.  w  powiecie warszawskim  zachodnim  i  części  sąsiednich  powiatów  nowodworskiego 
i  sochaczewskiego  -  jest  kwestia  uporządkowania  gospodarki  wodnej.  W  szczególności  dotyczy  to  retencji,  odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych  oraz  ulepszania  zniszczonego  systemu  melioracji.  Kluczowym  czynnikiem  specyficznej  sytuacji  tego  regionu  istnienie  Kampinoskiego  Parku  Narodowego,  obszaru  o  światowej  randze,  największej  enklawy  zieleni  w  otoczeniu  Warszawy.  Ważnymi  elementami    też  zagrożenia  ze  strony  potężnego  akwenu  Wisły,  szybko  postępująca  urbanizacja  terenów  wynikająca  z  sąsiedztwa  wielkiej  aglomeracji  warszawskiej  oraz  brak  lokalnych  zbiorników  średniej  wielkości  dla  retencji  wód  opadowych.

Z  uwagi  na  skalę  problemu,  wykraczającą  poza  obszar  poszczególnych  gmin,  a  nawet  powiatów  oraz  konieczność  objęcia  przyszłymi  działaniami  obszarów  poszczególnych  zlewni,  projektowane  regulacje  nie    możliwe  w  obrębie  pojedynczych  jednostek  samorządowych.  Dlatego  należało  podjąć  współpracę  ponadgminną  na  poziomie  regionalnym  w  celu  rozwiązania  palących  kwestii  i  poprawienia  życia  mieszkańców  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju,  z  uwzględnieniem  potrzeb  ochrony  środowiska  naturalnego  Puszczy  Kampinoskiej.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-08 10:26:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 10:26:20
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356513]

przewiń do góry