UCHWAŁA Nr XXIX/152/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 28 MARCA 2014 ROKU

 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.), art.11 ust.2 i art.68 ust.1 pkt.7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  oraz § 7 uchwały Nr XXXIII/117/2009  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35 poz. 820, z 2011 r. Nr 39, poz. 1288) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

  1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego:

 

1)      lokalu Nr 1,2 i 3 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 179 w Sochaczewie;

2)      lokalu Nr 2 i 3 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 181 w Sochaczewie;

3)      lokalu Nr 2,3 i 4 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 183 w Sochaczewie;

4)      lokalu Nr 2,3 i 4 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 185 w Sochaczewie

na rzecz najemców tych lokali, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

2. Bonifikaty, o której mowa w ust. 1 udziela się od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wysokości:

 

1)      95% ceny lokalu – w przypadku  jednorazowej zapłaty ceny lokalu;

2)      90% ceny lokalu – w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty.

 

3. W przypadku sprzedaży lokalu najemcom, którzy posiadają prawo własności do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, bonifikata nie przysługuje.

                                                       

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE


            Zgodnie z dyspozycją § 7 uchwały Nr XXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie                   z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35 poz. 820, z 2011 r. Nr 39, poz. 1288) – lokale stanowiące własność Powiatu Sochaczewskiego mogą być sprzedawane przez Zarząd Powiatu na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przy ich sprzedaży Zarząd Powiatu może udzielić tym nabywcom bonifikaty na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu. Powyższe uregulowania są zgodne z postanowieniami art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi organ  wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z przepisami tej ustawy na podstawie stosownej uchwały Rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Podejmując taką uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

            Zaproponowaną przez Zarząd Powiatu bonifikatę przy sprzedaży lokali wymienionych                 w uchwale ustalono na poziomie wcześniej stosowanym przy sprzedaży lokali mieszkalnych                   z powiatowego zasobu mieszkaniowego Powiatu Sochaczewskiego.

            Zgoda Rady Powiatu na udzielenie bonifikaty wyrażana jest w formie podjęcia stosowanej uchwały przez ten organ.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-08 10:23:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 10:23:16
  • Liczba odsłon: 509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350400]

przewiń do góry