UCHWAŁA  NR XXIX/151/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  28 MARCA 2014 ROKU

 

w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz  595  z  późn. zm.)  w  związku  z  art.  229  pkt.  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego 
(Dz.U.  z  2013 r.  poz. 267)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Po  rozpatrzeniu  skargi  Ino  Recykling  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (reprezentowanej  przez  pełnomocnika)  z  dnia  26  listopada  2013  roku  na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego polegającą  na  udostępnieniu  części  akt  postępowania  administracyjnego  lokalnej  prasie -  uznaję  się  tę skargę  za  bezzasadną.

 

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  poinformowania  Skarżącej  o  sposobie  załatwienia  skargi,  o  której  mowa  w  §  1. 

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W  dniu  29  listopada 2013  roku  do  Rady  Powiatu  Sochaczewskiego  wpłynęła  skarga  Ino  Recykling  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (reprezentowanej  przez  pełnomocnika),  sygnowana  data  26  listopada  2013   roku,  na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego  polegającą  na  nienależytym  wykonywaniu  przez  niego  zadań 
i  naruszeniu  praworządności  i  interesów  skarżącej  Spółki  poprzez  udostępnienie  osobom  do  tego  nieuprawnionym  akt  postępowania  administracyjnego  w  indywidualnej  sprawie  z  zakresu  administracji  publicznej,  prowadzonego  na  wniosek  Spółki 
(w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  transport  i  zbieranie  odpadów).  W  skardze  tej  podniesiono,    akta  postępowania  administracyjnego,  stosownie  do  art.  73  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  stronie  postępowania  administracyjnego  lub  uczestnikowi  tego  postępowania.  Tymczasem 
w  konkretnym  przypadku,  akta    te  (wskazane  w  skardze  dokumenty)  zostały  udostępnione  osobom  niebędącym  stroną  tego  postepowania  w  rozumieniu  art.  28  Kpa  -  co  naruszyło  interesy  Spółki  i  spowodowało  ich  wykorzystanie  w  innym  postępowaniu  jako  dowody  mające  świadczyć  przeciwko  tej  Spółce.

 

Zgodnie  z  art.  229  pkt.  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  267)  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrywania  skarg,  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  starosty  -  jest  rada  powiatu.

 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  
i  okolicznościami  przedmiotowej  sprawy  -  uznała    skargę  za  bezzasadną.

           

W  dniu  11  grudnia  2012  roku  wpłynął  do  Starosty  Sochaczewskiego  wniosek  Redakcji  Tygodnika  Express  Sochaczewski  o  udostepnienie  tej  redakcji    dokumentacji  dotyczącej  wydania  pozwolenia  Firmie  Ino Recykling  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  zezwolenia  na  składowanie  i  przerób odpadów  na  nieruchomości 
w  miejscowości  Kożuszki  Parcele.  Stosownie  do  treści  przepisu  art.  3a  ustawy  z  dnia 
26  stycznia  1984  roku Prawo  prasowe  (Dz.U.  Nr  5  poz.  24  z  późn. zm.)  w  zakresie  prawa  dostępu  prasy  do  informacji  publicznej  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia 
6  września  2001  roku  o  dostępie  do  informacji  publicznej.   W  piśmiennictwie 
i  orzecznictwie  sądów  administracyjnych  poświęconym  zagadnieniom  udostępniania  informacji  publicznej  wyrażono  pogląd,    osoba  nie  będąca  stroną  postepowania  administracyjnego  nie  może  mieć  dostępu  do  dokumentów  tego  postępowania 
na  zasadzie  art.  73 §  1  Kpa.  Bowiem  zgodnie  z  tym  przepisem  tylko  strona  postępowania  ma  prawo  wglądu  w  akta  sprawy.  Tym  samym  inne  podmioty,  którym  nie  przysługuje  status  strony  postępowania  administracyjnego  nie  mają  prawa  dostępu  do  tych  akt  na  podstawie  tego  przepisu  Kodeksu  postępowania  administracyjnego.  Podmioty  te  mogą  natomiast,  na  zasadzie  art.  1  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  września  2001  roku  o  dostępie  do  informacji  publicznej  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  112,  poz. 1198), mieć prawo  dostępu  do  dokumentów  akt  sprawy,   mających  walor informacji  publicznej  w  rozumieniu  przepisów  tej  ustawy  (vide  np.:  wyrok  WSA  w  Warszawie  sygn. akt  II SAB/Wa 80/10  z  dnia  8  lipca  2010 roku,  postanowienie  NSA  sygn. akt II  OSK  1523/06  z  dnia  16  listopada  2007 roku).  W  odpowiedzi  na  wniosek  Redakcji  Tygodnika  Express  Sochaczewski  Starosta  Sochaczewski  pismem  z  dnia  14  grudnia  2012  roku znak:  RŚB.03.69.2012  przekazał  tej  redakcji  część  dokumentów  postępowania  administracyjnego,  prowadzonego  przed  tym  organem  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  transport  i zbieranie  odpadów  obejmujących:

1)      wniosek  skarżącej  Spółki  o  wydanie  tego  zezwolenia,

2)      pismo  Wójta  Gminy  Sochaczew  znak: OŚ.6234.2.2012  z  dnia  3  lutego  2012  roku,

3)      odwołanie  skarżącej  Spółki  od  decyzji  Starosty  Sochaczewskiego  z  dnia  13  lutego  2012 r,

4)      pismo  Starosty  Sochaczewskiego  znak:  AB.7352-5/11  z  dnia  2  lutego  2012  roku,

5)      pismo  Wójta  Gminy  Sochaczew  znak:  PP.6724.5.2012  z  dnia  19  lipca  2012  roku,

6)      protokół  wizji  lokalnej  z  dnia  21  sierpnia  2012  roku,

7)      decyzję  Starosty  Sochaczewskiego  znak:  RŚB.6333.24.2011  z  dnia  24  sierpnia  2012  roku.

 

W  myśl  art.  1  ust.  1  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  każda  informacja  w  sprawach  publicznych  stanowi  informacje  publiczną  w  rozumieniu  tej  ustawy  i  podlega  udostepnieniu  i  ponownemu  wykorzystaniu  na  zasadach  i  w  trybie  określonym    ustawą.  Informacją  publiczną  będzie  zatem  każda  wiadomość  wytworzona  i  odnosząca  się  do  władz  publicznych,  a  także  wytworzona  i  odnosząca  się  do  innych  podmiotów  wykonujących  funkcje  publiczne  w  zakresie  wykonywania  przez  nie  zadań  władzy  publicznej  i  gospodarowania  mieniem  komunalnym  lub  Skarbu  Państwa.  Informacje  publiczną  stanowi  zatem  treść  dokumentów  wytworzonych  przez  organy  władzy  publicznej  i  podmioty  nie  będące  organami  administracji  publicznej,  treść  wystąpień,  opinii  i  ocen  przez nie  dokonywanych,  niezależnie  do jakiego  podmiotu    one  kierowane  i  jakiej  sprawy  dotyczą.  Informację  publiczną  stanowi  treść  wszelkiego  rodzaju  dokumentów  odnoszących  się  do  organów  władzy  publicznej  lub  podmiotu  nie  będącego  organem  administracji  publicznej  -  związanych  z  nimi,  bądź 
w  jakikolwiek  sposób  ich  dotyczących.    nimi  zarówno  treść  dokumentów  bezpośrednio  przez  nie  wytworzonych,  jak  i  te,  których  używają  przy  realizacji  przewidzianych  prawem  zadań,  nawet  jeżeli  nie  pochodzą  wprost  od  nich  (vide:  choćby  wyrok  WSA  w  Gdańsku  sygn.  akt II  SAB/Gd  194/13   z  dnia  4  grudnia  2013  roku,  wyrok  WSA  w  Poznaniu  sygn.  akt  IV  SA/Po  652/07  z  dnia  19  grudnia  2007  roku).

 

Zagadnienie,  czy  dokumenty  wchodzące  w  skład  akt  postępowania  administracyjnego  stanowią  informację  publiczną  w  rozumieniu  ustawy  o  dostępie 
do  informacji  publicznej  zarówno w piśmiennictwie,  jak  i  orzecznictwie  sądowym  cechuje  się  rozbieżnością  interpretacyjną.  W  wielu  wyrokach  sądów  administracyjnych  przyjęto  pogląd,  że  akta  sprawy  administracyjnej  -  jako  odnoszące  się  do  działania  podmiotów  publicznych  stanowią  również  informacje  publiczną  i  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt.  4  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  podlegają  udostepnieniu.  Kwestia  ich  udostępnienia  czy  też  zakazu  udostepnienia  będzie  uzależniona  jedynie  od  faktu, 
czy  ich  udostepnienie  podlega  wyłączenia,  ze  względu  na  to,  że  objęte    tajemnicą np.  prawem  prywatności,  tajemnicą  inna  niż  państwowa,  służbowa  lub  statystyczna  - (vide:  wyrok  WSA  w  Warszawie  sygn.  akt  SAB/Wa 195/08  z  dnia  25  marca  2009  roku,  wyrok  WSA  w  Krakowie  sygn. akt  II SA/Kr  942/07  z  dnia   18  lutego  2008  roku,  wyrok  NSA  w  Warszawie  sygn. akt  II OSK 812/05  z  dnia  11  maja  2006  roku,  wyrok  WSA  w  Poznaniu  sygn. akt  IV SA/Po 1541/04   z  dnia  5  kwietnia  2005  roku,  wyrok  WSA  w  Rzeszowie  sygn. akt II SAB/Rz  26/04  z  dnia  4  sierpnia  2004  roku).

 

  Tym  samym  również  decyzje  administracyjne  i  inne  rozstrzygnięcia  (gdy  zostały  wydane)  zawarte  w  aktach  administracyjnych  stanowią  informacje  publiczne  które  podlegają  udostępnieniu.  Posiadaja  one  bowiem  walor  informacji  publicznej  -  dotyczą  sfery  faktów,  zostały  wytworzone  przez  organ,  dotyczą  zakresu  jego  działalności,  zawierają  informacje  o  sposobie  załatwienia  sprawy  administracyjnej.  Decyzje  te  stanowią  więc,  zgodnie  z  art.  1  ust.  1  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej,   informacje  o  sprawach  publicznych,  a  będąc  informacja  o  sposobie  ich  załatwienia  (rozstrzygnięcia  sprawy)  podlegają  udostepnieniu  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w tej  ustawie  (wyrok  WSA  w  Gdańsku  sygn. akt  II  SA SAB/Gd  194/13 
z  dnia  4  grudnia  2013  roku,  wyrok  WSA  w  Warszawie  sygn. akt  II SAB/Wa  122/11 
z  dnia  27  lipca  2011  roku,  wyrok  NSA  sygn. akt  II OSK  812/05  z  dnia  11  maja  2006  roku,  wyrok  WSA  w  Łodzi  sygn. akt  II SA/Łd  12/04  z  dnia  7  kwietnia  2004  roku,  wyrok  WSA  w  Gliwicach  sygn. akt IV SA/Gl  664/04  z  dnia  15  listopada  2004  roku,  wyrok  WSA  w  Olsztynie  sygn. akt  II SAB/Ol 667/11  z  dnia  24  stycznia  2012  roku).

 

W  konkretnym  przypadku  wniosek  o  udzielenie  informacji  publicznej  dotyczył  postepowania  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  transport  i  składowanie  odpadów, 
a  więc  sprawy  publicznej,  cieszącej  się  dużym  zainteresowaniem  społeczności  lokalnej  zamieszkującej  w okolicach   miejsca,  w  którym  miało  być  umiejscowione 
to  składowisko  i wywołującej  jej  zaniepokojenie.  Tym  samym  w  ocenie  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  rozstrzygnięcia  Starosty  Sochaczewskiego  podjęte  w  tej  sprawie,  pisma  Wójta  Gminy  Sochaczew  w  niej wystosowane,  bądź  protokół  z  wizji  lokalnej  -  stanowiące  część  akt  postępowania  administracyjnego  -  stanowiły  informację  publiczna  w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznych.  Trudno  jest  także  uznać,  aby  dokumenty  te  podlegały  ochronie  przed  udostępnieniem,  ze  względu  na  zawarte  w  niej  jakiekolwiek  tajemnice.  Wobec  powyższego,  jako  informacja  publiczna,  mogły  one  podlegać  udostępnieniu  prasie  na  zasadach  i  w  trybie  określonym    ustawą.  W  świetle  przytoczonego  orzecznictwa  sądów  administracyjnych  można  rozważać,  czy  wniosek  skarżącej  Spółki  o  wydanie  zezwolenia  i  jego  odwołanie  od  wydanej  w  sprawie  decyzji  administracyjnej  stanowiły  informację  publiczną,  podlegająca  udostępnieniu  na  podstawie  przepisów  o  udostępnieniu  informacji  publicznej.   Jednakże  i  w  tym  przypadku  trudno  jest  uznać,  aby  ich  udostępnienie  naruszało  jakąkolwiek tajemnicę  Spółki (Przedsiębiorstwa).   Mając  na  względzie  wagę  postępowania  administracyjnego  w  zakresie  zezwolenia  na  transport  i  składowanie  odpadów  dla  społeczności  lokalnej  -  decyzja  Starosty  Sochaczewskiego  o  ich  udostępnieniu  -  zdaniem  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie - znajdowało  uzasadnienie 
w  przepisach  ustawy  i  przytoczonych  powyżej  rozstrzygnięciach  sądów   administracyjnych.

 

Zakres  udzielonej,  w  sprawie  objętej  skargą,  informacji  publicznej  określony  jest  w  piśmie  Starosty  Sochaczewskiego  znak:  RŚB.03.69.2012  z  dnia  14  grudnia  2012  roku.  Tym  samym  pozostałe  dokumenty,  o  których  mowa  w  skardze  Spółki  Ino  Recykling  sp. z o.o.   nie  zostały  udostępnione  przez  Starostę  Sochaczewskiego  Redakcji  Tygodnika  Express  Sochaczewski  na  jej  wniosek  -  co  spowodowało,    sprawa  ich  udostępnienia  prasie  została  pominięta  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  przy  rozpatrywaniu  przedmiotowej  skargi.

 

Mając  na  względzie  powyższe  skargę  Ino  Recykling  Spółka   z  ograniczoną  odpowiedzialnością  uznano  za  bezzasadną.

 

 

 

 

 

Pouczenie:

Zgodnie  z  art.  239  §  1  Kpa  -  w  przypadku,  gdy  skarga  w  wyniku  jej  rozpatrzenia  została  uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę,  a  skarżący  ponowił  skargę  bez  wskazania  nowych  okoliczności  -  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednia  adnotacją  w  aktach  sprawy  -  bez  zawiadamiania  skarżącego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-08 10:21:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 10:21:28
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356482]

przewiń do góry