Uchwała Nr XXIX/149/2014

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  28 marca 2014 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.288.329,00 zł, przeznacza się w 2014 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

 

1)      jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej                                -  36.000,00 zł.

                                                                         

2)      dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
                                                                                                        - 739.800,00 zł.    

                                                                                                                                  

3)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych                                                                             -  150.000,00 zł.

 

4)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się          i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                          - 82.529,00 zł.                           

5)      dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów                                                                                       -  280.000,00 zł.       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2014r. w wysokości 1.288.329,00  istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            Z powodu znacznie zmniejszonych środków na 2014 rok (o kwotę ok. 300.000 zł w stosunku do lat ubiegłych tj 2011 i 2012 roku) w przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze najpilniejsze potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków.

            Przyznane z PFRON dofinansowanie nie zaspokoi wszystkich potrzeb zgłaszanych przez Wnioskodawców.

 

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-08 10:18:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 10:18:00
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350037]

przewiń do góry