Sochaczew, 7 października 2013r

RŚ.A.6341.10.2013

 

D E C Y Z J A

 

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2 ,3  i 7a,  art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, 135, pkt 1 i art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2012r  Nr 0, poz.145 ) i art.49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego   ( t.j. Dz. U. z 2000r, Nr 98,  poz.1071 z późn. zm. ),

 

 po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sochaczew,

o r z e k a m

 

I.     Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Sochaczewskiego wydanej w dniu 6 października 2003r znak: RŚ.A.6225-9/03 udzielającej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z dwu studni pracujących zespołowo - studni nr 1 i nr 2 eksploatowanych dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego „Dachowa”.

 

II.  Udzielić Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sochaczew, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych  z utworów czwartorzędowych w ilości :

Qśr.d = 1 980,0 m3/d,

Qmaxh = 90,0 m3/h,

Qroczne= 722 700 m3/rok,

dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego „Dachowa” z ujęcia wód podziemnych składającego się z dwu pracujących zespołowo studni

- studni nr 1 o głębokości 51,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q = 48,0 m3/h                  przy S = 5,4 m,

- studni nr 2 o głębokości 42,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q= 42,0 m3/h                  przy  S = 7,0 m.

III.   Udzielić Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sochaczew pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody „Dachowa” poprzez odstojnik, rurociągiem, do rzeki Witoni w ilości :

 

Qmax d = 27,5 m3/d,

q = 1,9 l/s

oraz stężeniach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości :

Odczyn = 6,5 – 9,0pH

      Chlorki =1000 mg/l Cl

         SFE =10 mg/dm3

         Szaw.og. = 35 mg/dm3.

 

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się  z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :

a)      prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej poprzez pobieranie wody w ilościach     odpowiadających zaspokojeniu faktycznych potrzeb użytkownika, nie dopuszczając do jej marnotrawienia,

b)      utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń służących do poboru wody, rozprowadzania i uzdatniania wody,

c)      prowadzenia systematycznych obserwacji poziomu zwierciadła wody ( nie rzadziej niż raz na kwartał) w studni i notowanie wyników tych obserwacji w książce eksploatacji studni,

d)      prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody ze studni poprzez dokonywanie odczytów wskazań wodomierza raz na dobę o stałej porze,

e)      prowadzenia okresowych badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody ze studni z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku.

f)       prowadzenia systematycznej konserwacji studni poprzez m.in. utrzymywanie w należytym stanie szybu obudowy studni i kontrolowanie szczelności przewodów, armatury i obudowy.

g)      prowadzenia konserwacji koryta rzeki Witoni, do którego odprowadzane są wody popłuczne na odcinku 100 m poniżej wylotu rurociągu wód popłucznych.

 

V.                Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na okres :

1.pozwolenia z pkt II na okres 20 lat, tj. do dnia 7 października 2033r.

2.pozwolenia z pkt III na okres 10 lat, tj. do dnia 7 października 2023r.

 

VI. Niniejsze  pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 

VII. Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie danych zawartych w „ Operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 dla zaopatrzenia wodociągu grupowego „Dachowa” oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania w Dachowej, gm. Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie”.

 

U z a s a d n i e n i e

 

                  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sochaczew wystąpił z wnioskiem                  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i 2 dla zaopatrzenia wodociągu grupowego „Dachowa” oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania w Dachowej, gm. Sochaczew.

                  Wnioskodawca przedłożył :

- Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 dla zaopatrzenia wodociągu grupowego „Dachowa” oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania w Dachowej, gm. Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie”, który spełnia warunki określone w art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2012r  Nr 0, poz.145 ),

- dokumentację hydrogeologiczną ujęcia,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym.

            Zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)  strony postępowania zostały powiadomione w sposób określony przepisem art.127, ust 7a ustawy prawo wodne i art. 49 KPA o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

W czasie trwania postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, dotyczących warunków jego wydania.      

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, iż nie ma przeszkód faktycznych i formalnoprawnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sochaczew.

2.      Urząd Gminy w Sochaczewie.

3.      Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku, ul. 1-go Maja 7B, 09-400 Płock.

4.      Właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni  nr 1 i nr 2 wskazani na wypisach uproszczonych z rejestru gruntów wydanych przez Starostę Sochaczewskiego - obwieszczenie.

5.      A/a.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-21 09:38:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 09:38:27
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350611]

przewiń do góry